Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

Ajuts per a les empreses del mercat ordinari de treball que contractin persones amb discapacitat, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, com també per a les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre.

Codi SIA

227219

Persones destinatàries

a) Les empreses que contractin per temps indefinit persones amb discapacitat o que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat que regula la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

b) Les cooperatives de treball associat que incorporin persones amb discapacitat com a socis.

Termini per a resoldre i notificar

De sol·licitud: Des del tercer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins el 4 d'octubre de 2019

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. La persona amb discapacitat ha d'estar desocupada i ha de figurar inscrita en l'oficina d'ocupació corresponent en el moment de la contractació.

2. El lloc de treball que ocupi la persona amb discapacitat ha de ser adequat a la seva minusvalidesa. A aquest efecte, la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha de sol·licitar un informe dels equips multiprofessionals sobre l'adequació del lloc de treball a la minusvalidesa de les treballadores o dels treballadors contractats o de les sòcies o dels socis incorporats.

3. Quant als ajuts destinats a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació de mitjans especials de protecció personal, la necessitat de l'adaptació o de la dotació ha de tenir l'informe favorable de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Igualment, s'ha d'aportar el pressupost de la despesa que s'hagi d'efectuar o la factura que acrediti l'adaptació o la dotació corresponent.

4. Les empreses beneficiàries han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

5. Les empreses beneficiàries també han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar el certificat acreditatiu corresponent emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb la sol·licitud.

6. No s'ha d'estar sotmès a cap de les prohibicions per beneficiar-se de la subvenció que estableix l'apartat 1 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

7. S'ha d'acreditar que s'ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener); que s'ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el que disposa el capítol V del mateix Reial decret.

8. A més, per beneficiar-se dels ajuts que estableix aquesta convocatòria, les empreses i les cooperatives de treball associat han d'estar d'alta en la declaració censal i tenir assignat un codi de compte de cotització.

Documentació a presentar

Termini màxim

De sol·licitud: Des del tercer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins el dia 4 d'octubre de 2019.

De l'activitat subvencionable: de dia 1 d'octubre de 2018 a 30 de setembre de 2019

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional