Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació

Ajuts destinats a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació que estableix l'article 43.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integren.

Persones destinatàries

Les entitats titulars dels centres especials d'ocupació i els centres mateixos, quan tenguin personalitat jurídica, que compleixin els requisits.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos comptadors des que acabi el període de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Els centres especials d'ocupació han de figurar inscrits com a tals en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

b) Han de formar part de la plantilla dels centres especials d'ocupació treballadores i treballadors amb el tipus de discapacitat i grau de minusvalidesa següents:

1r. Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al trenta-tres per cent (33 %).

2n. Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al seixanta-cinc per cent (65 %).

c) Els centres especials d'ocupació han de disposar d'unitats de suport a l'activitat professional, la composició de les quals s'ha d'establir d'acord amb els mòduls que indica l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria.

d) L'entitat beneficiària ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.

e) L'entitat beneficiària no pot estar sotmesa a cap de les prohibicions per ser beneficiària de l'ajut previstes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

f) L'entitat beneficiària ha d'haver duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener); ha d'haver efectuat l'auditoria corresponent, quan pertoqui, de conformitat amb el capítol V del mateix Reial decret; com també ha d'haver realitzat i revisat el pla de prevenció, de conformitat amb el Reial decret 39/1997 abans esmentat i l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 27 de juny de 1997 per la qual es desplega el Reglament de serveis de prevenció (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

g) Complir els requisits establerts amb caràcter general en el capítol I i, amb caràcter específic, en els articles 33 i 34 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Documentació a presentar

a) Documentació que acrediti la plantilla de treballadores i/o treballadors amb discapacitat del centre especial d'ocupació.

b) Certificats vigents expedits per l'òrgan competent que especifiquin el tipus de discapacitat i el grau de minusvalidesa de les treballadores o els treballadors amb discapacitat que conformen la plantilla del centre especial d'ocupació.

Per evitar retards en el procediment per causes alienes a l'entitat interessada, s'ha d'entendre acomplert el tràmit d'aportació dels certificats renovats amb la presentació de la sol·licitud de renovació a l'òrgan competent. No obstant això, en cas que l'òrgan competent no concedeixi la renovació sol·licitada, l'entitat beneficiària haurà de retornar la subvenció concedida pel suport de la persona en qüestió amb els interessos corresponents.

c) Contractes de treball de les persones amb discapacitat que presten serveis en el centre especial d'ocupació.

d) Memòria de les activitats de les unitats de suport a l'activitat professional, amb una descripció de les funcions de les treballadores o els treballadors que les integren.

e) Contractes de treball de les treballadores i/o els treballadors que integren les unitats de suport a l'activitat professional i descripció de les funcions.

f) Comunicacions d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social de les treballadores i/o els treballadors que integren les unitats de suport a l'activitat professional.

g) Pressupost dels costs salarials i de Seguretat Social del personal que integra la unitat de suport i nòmines i documents de cotització del mateix personal que s'hagin abonat.

h) La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació per acreditar que l'entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. No obstant això, la persona interessada pot aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud.

i) La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o l'entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

j) L'entitat sol·licitant ha d'aportar la documentació que acrediti que ha duit a terme l'organització preventiva i l'auditoria, si escau, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre) i la normativa reglamentària que la desplega.

k) Acreditació de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que enumeren els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, cosa que s'ha de fer d'acord amb allò que preveu l'apartat 6 del mateix article.

l) Declaració responsable de complir els requisits establerts en el capítol I i en l'article 34 del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, abans esmentat.

A més, juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del NIF i de l'escriptura pública de constitució o dels estatuts de l'entitat sol·licitant inscrits en el registre corresponent i l'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud.

b) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals o de la Unió Europea, o d'organismes internacionals, o bé una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

La persona sol·licitant ha de declarar les subvencions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

c) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries. El model corresponent el podeu trobar a l'adreça electrònica

Models:

Termini màxim

De sol·licitud: Un mes comptador des del tercer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900