Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Projecte sexe segur i responsable

El Projecte s'ofereix als centres educatius, per treballar amb l'alumnat, a partir de 3r d'ESO, en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats

Persones destinatàries

Professorat de centres educatius

Termini per a resoldre i notificar

Durant el curs escolar

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les sol·licituds, emplenades degudament, s'han d'enviar via correu electrònic vihsida@dgsanita.caib.es

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Projecte sexe segur i responsable

Requisits

--

Documentació a presentar

--

Models:

Termini màxim

--

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Salut Pública i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Coordinació de Sida i Sexualitat