Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics destinats al foment i la difusió de l'economia social per mitjà del suport a l'associacionisme de cooperatives i societats laborals

Fomentar i difondre l'economia social d'acord amb els programes següents:

a) Programa I: foment i difusió de l'economia social

Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals d'àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar aquestes fórmules empresarials i a millorar el coneixement sobre l'economia social.

b) Programa II: foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals

Per mitjà del finançament de les estructures organitzatives de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l'associacionisme per enfortir el posicionament de l'economia social a les Illes Balears.

Persones destinatàries

Es poden acollir a les subvencions que estableix aquesta convocatòria les entitats associatives de cooperatives i societats laborals d'àmbit autonòmic.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Estar legalment constituïdes i constar inscrites en el Registre de Cooperatives i de Societats Laborals de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral o en el Registre que correspongui.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar els certificats acreditatius corresponents juntament amb la sol·licitud.

c) Haver dut a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

d) En cas de ser una empresa de més de cinquanta treballadores o treballadors, complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats, llevat que tengui degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

Documentació a presentar

a) Targeta d'identificació fiscal.

b) Escriptura pública o acta de constitució de l'entitat o institució, i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent.

c) Document nacional d'identitat de la persona física que actuï en representació de la persona jurídica i escriptura de poder suficient i subsistent que l'acrediti per actuar davant l'Administració autonòmica en el procediment de concessió de subvencions, llevat que la capacitat de representació s'inclogui en els estatuts.

d) Memòria relativa a l'activitat objecte de la subvenció, que ha d'incloure les circumstàncies que es donen en el projecte en relació amb les indicades en l'apartat desè d'aquesta Resolució i que permetin aplicar els criteris de valoració que serviran de base per concedir la subvenció.

e) Pressupost detallat de l'activitat que s'ha de dur a terme, el qual ha d'incloure els possibles ingressos per qualsevol concepte vinculats a la realització de l'activitat o, quan pertoqui, un certificat del representant legal de l'entitat en què consti que no s'obtindran més ingressos per a la mateixa finalitat, llevat de les subvencions que es puguin concedir en aplicació d'aquesta convocatòria.

f) Documentació acreditativa d'haver duit a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

g) En cas d'empreses de més de cinquanta treballadors o treballadores, declaració responsable de complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats o de tenir degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

h) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, que s'ha de fer segons allò que preveu l'apartat 6 del mateix article.

i) Declaració responsable en què es facin constar tant les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s'hagin obtingut de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, com també les que s'hagin sol·licitat o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap.

S'hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els que s'hagin sol·licitat i estiguin pendents de resoldre.

L'import màxim total d'ajuts públics atorgat en concepte d'ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d'aquesta mena, no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), excepte en el cas d'empreses del sector de transport per carretera, en què el màxim és de cent mil euros (100.000 €) en el mateix període, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre). L'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit que ha de presentar a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeix la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts

j) Imprès de declaració de dades bancàries.

El model corresponent el podeu trobar a l'adreça electrònica:

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador a partir del tercer dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900