Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autoritzacions en matèria de joc a establiments.

Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers.

Persones destinatàries

Titulars dels establiments indicats

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Comerç i Empresa

Tràmits

X

Autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B en establiments hostelers.

Requisits

Ser titular de l'explotació d'un establiment hoteler, hotels, hotels de ciutat, apartaments, allotjaments de turisme, restaurants, bars cafeteries, sales de festa, salons de ball, discoteques i cafès concert.

Taxes

4.4.1.16.4 . modificació autorització altres locals de joc. - .

4.4.1.16.1 . Autorització altres locals de joc. - Autoliquidació

Documentació a presentar

L'establerta a l'article 4.1 del decret 19/2006 per a noves autoritzacions i l'establerta a l'article 6.1 per a canvis de titular.

Models:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç i Empresa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joc

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176826

(mcanyellas@dgce.caib.es)

Observacions

Obtener la autorización para instalar máquinas de tipo B en hoteles, hoteles apartamento, restaurantes, bares y cafeterías, salas de fiesta, salones de baile, discotecas y cafés concierto

X

Autoritazió per a l'explotació de sales de joc.

Requisits

Titulars d'autoritzacions per a l'explotació de sales de joc.

Taxes

4.4.1.26.3. . Modificació de sales de joc. - .

4.4.1.26.1 . Autorització de sales de joc - .

4.4.1.26.2 . Renovació de sales de joc. - .

Documentació a presentar

Els establerts a l'article 9.1 del decret 55/2009

Models:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç i Empresa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joc

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176826

(mcanyellas@dgce.caib.es)

Observacions

Obtener la autorización para instalar máquinas de tipo B en hoteles, hoteles apartamento, restaurantes, bares y cafeterías, salas de fiesta, salones de baile, discotecas y cafés concierto