Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària

Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents:

- Adquisició de material ortoprotètic (I).

- Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I).

- Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II).

Persones destinatàries

Els destinataris d'aquestes ajudes o compensacions són els usuaris del Servei de Salut que siguin titulars del dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social i els seus beneficiaris, així com els reconeguts per la normativa específica.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Soli·citud

Requisits

Documentació a presentar

Cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

- DOCUMENTS COMUNS PER A LES DIFERENTS PRESTACIONS

Fotocòpies dels documents següents:

a) DNI del titular o document equivalent.

b) Targeta sanitària del titular i del pacient quan aquest sigui beneficiari, o model P-1 del beneficiari.

c) Llibreta d'estalvis o certificat bancari on figurin el número de compte i el nom i els llinatges del titular.

- DOCUMENTS ESPECÍFICS

1. Material ortoprotètic

a) Prescripció del facultatiu.

b) Factura original de la prestació, signada i amb el segell de l'empresa subministradora que certifiqui el pagament.

2. Despeses mèdiques per urgència vital

a) Relació dels fets que motiven la sol·licitud, tot indicant-ne el lloc, el dia i l'hora (es pot utilitzar l'espai de l'apartat "Al·legacions").

b) Factures i justificants originals de les despeses.

c) Informe de l'alta hospitalària o informe mèdic (traduït per l'organisme oficial competent si s'ha rebut l'assistència fora d'Espanya) que acrediti l'estat del pacient, el diagnòstic, el tractament, l'evolució i el motiu de l'assistència.

d) Si els fets que motiven la sol·licitud han succeït fora d'Espanya, cal aportar la targeta sanitària europea o el formulari que correspongui d'acord amb els convenis internacionals que donen dret a l'assistència sanitària, el qual s'ha hagut d'obtenir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social pel desplaçament a un altre país (en el cas que hi hagi un conveni amb el país receptor).

3. Compensació per trasllat de pacients a un altre centre sanitari fora de la seva àrea de salut

a) Certificat o informe -segellat i signat- de la prestació rebuda, emès pel centre sanitari que hagi donat l'assistència i que indiqui expressament la data de la visita o de l'ingrés i la data de l'alta hospitalària.

b) En el cas d'una hospitalització en què s'hagi autoritzat una persona acompanyant i si l'estada ha estat superior a set dies, cal aportar els informes setmanals del metge responsable de l'assistència en el centre de destinació que confirmin la necessitat de tenir una persona acompanyant.

c) Si s'ha pagat un passatge d'avió o de vaixell, cal aportar el bitllet original -si es tracta d'un bitllet electrònic, cal el justificant segellat per l'empresa subministradora- o la factura justificativa detallada del pagament i, si escau, el cupó del càrrec original.

Models:

Termini màxim

no té

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de l'Ibsalut