Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització Gestor Residus - Operador

Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Codi SIA

208402

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

10 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per entendre iniciat el procediment de sol•licitud d’autorització de persones físiques o jurídiques que realitzen operacions de tractament de residus, amb seu social en aquesta comunitat autònoma, hauran d’emplenar una única sol•licitud que inclogui la totalitat de les instal•lacions a operar i adjuntar la documentació mínima requerida.

Es recorda que en el cas d’operar una instal•lació que gestioni residus perillosos (o no perillosos si ho exigeix una norma específica) es fixarà la constitució d’una fiança i una assegurança de responsabilitat mediambiental.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

□ NIF/CIF del sol•licitant

□ Còpia compulsada de l’escriptura de la societat i acreditació per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que ostenta la persona signatària, juntament amb els NIF corresponents

□ Còpia del model 036/ model 037/certificat de situació censal, de l’Agència Tributària.

□ Document acreditatiu d’abonament de taxes.

□ Còpia de l’autorització administrativa de les instal•lacions de residus que es sol•licita operar.

□ Document emès pel titular de la instal•lació amb el nomenament de la persona física o jurídica que realitzarà les operacions de tractament de residus i indicant la data d’inici i la data de finalització de l’explotació.

□ Projecte d’explotació amb el següent contingut mínim:

• Descripció de les activitats de tractament, operacions a realitzar segons l’annex I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

• Mètodes i mesures de seguretat/precaució/supervisió/control previstes per cada tipus d’operació de tractament.

• Capacitat tècnica per a dur a terme aquestes operacions.

A més, per a la gestió de residus perillosos, aquest projecte d’explotació haurà d’ajustar-se a l’establert a l’article 26.2 del Real Decret 833/1988, de 20 de juliol

□ Contracte amb gestor autoritzat per a l’entrega de residus o document d’acceptació dels residus per part dels gestors finals o declaració responsable.

□ En el cas de gestió de residus sanitaris, s’adjuntarà una Memòria operativa (2 còpies).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Residus i sòls contaminats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Residus i sòls contaminats

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176684 - Fax: 971176697

(residus@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Residus i Educació Ambiental
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional