Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments efectuats o del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de l'Administració autonòmica com del Servei de Salut de les Illes Balears.

Codi SIA

282396

Persones destinatàries

Creditors de l'Administració de la Comunitat Autònoma, persones físiques i jurídiques, que necessiten un certificat acreditatiu del deute pendent de pagament per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Deu dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud al registre competent per certificar.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per sol·licitar el certificat del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, s'ha d'emplenar el model de sol·licitud general de simplificació administrativa de l'Administració autònoma. Per establir una comunicació ràpida s'han de fer constar el telèfon i l'adreça electrònica de contacte.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

La sol·licitud ha de contenir les dades bàsiques que permetin acreditar la identitat de la persona sol·licitant, contingudes en el model general de sol·licitud de simplificació administrativa de l'Administració autonòmica.

Documentació a presentar

Sol·licitud

Models:

Termini màxim

Deu dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud al registre competent per certificar.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió Financera

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Financera

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177111 - Fax: 971176331

Observacions

Procediment per sol·licitar el certificat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar