Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamació de protecció de dades en l'edició electrònica del BOIB

Desindexació d'enllaços a les dades personals, publicades en l'edició electrònica del BOIB, o en les edicions en suport electrònic.

Persones destinatàries

Persones, les dades de les quals figurin en l'edició electrònica del BOIB.

Termini per a resoldre i notificar

10 dies (article 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre)

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica, de protecció de dades de caràcter personal.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència

Tràmits

X

Sol.licitud

Requisits

Presentar sol·licitud que indiqui l'existència de dades referents a la persona interessada en algun dels edictes publicats en l'edició electrònica del BOIB.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Sense termini

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Secretaria General

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió de la Secretaria del Consell de Govern

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177100 - Fax: 971176360

(mrbenitez@sgcpres.caib.es)