Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Coubicació a centres de telecomunicacions públics

Instal·lació d'equips de telecomunicacions a centres de gestió i/o titularitat pública

Persones destinatàries

Empreses de telecomunicacions

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Coubicació a centres de telecomunicacions públics

Requisits

-

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació

Contacte

Servei o Secció responsable

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177354 - Fax: 971176995

(gerencia@mib.caib.es)

Observacions

Instal·lació d'equips de telecomunicacions a centres de gestió i/o titularitat pública