Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Presentació de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Gestionar les queixes i els suggeriments que poden formular les persones físiques i jurídiques en relació amb el funcionament dels serveis públics que prestan l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que hi estan vinculades o en depenen d'acord amb l'article 1.2 del Decret.

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per respondre és de quinze dies hàbils des que el ciutadà o la ciutadana presenta la queixa o el suggeriment.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

1. Les persones físiques i jurídiques poden presentar les queixes i els suggeriments en qualsevol de les formes i mitjans següents:

a) De forma presencial, presentant-se a qualsevol unitat de registre de les conselleries i altres entitats a les quals és aplicable aquest Decret i a les altres unitats receptores que es determinin reglamentàriament.

b) Per correu postal, mitjançant un escrit sense cap formalitat especial o utilitzant l'imprès normalitzat, adreçat a qualsevol de les oficines i dependències de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de les altres entitats a les quals és aplicable el Decret d'acord amb l'article 1.2.

c) Per telefax, mitjançant un escrit sense cap formalitat especial o emplenant l'imprès normalitzat, adreçat al número que s'indica en el web del Govern de les Illes Balears.

d) Verbalment, per mitjà del telèfon d'informació 012.

e) Per via telemàtica, a través dels canals habilitats a aquest efecte en el lloc web de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les altres entitats a les quals és aplicable aquest Decret, d'acord amb l'article 1.2, i els canals que en el futur s'estableixin reglamentàriament.

2. Presencialment, les queixes i els suggeriments es poden fer constar:

a) verbalment.

b) mitjançant un escrit en paper, sense cap formalitat especial.

c) emplenant l'imprès normalitzat.

En la tramitació de les queixes i els suggeriments, la resolució final serà emesa per l'òrgan directiu competent, a excepció de les que facin referència a la prestació de serveis sanitaris, educatius, sociosanitaris i assistencials en centres o establiments determinats, atès que en aquests casos ha de respondre el director o directora d'aquests centres.

Normativa del procediment

  • Ordre de la consellera d'Administracions Públiques d'1 d'agost de 2014 per la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Tràmits

X

Presentació de queixes i suggeriments

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena). Tel.: 971177714 - Fax: 971176817

(agalmes@dgtranspa.caib.es)

Observacions

NORMATIVA REGULADORA

- El termini per respondre és de quinze dies hàbils, transcorregut el qual sense obtenir resposta podeu adreçar-vos a la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis perquè dugui a terme les actuacions necessàries.

- La formulació d'una queixa no té, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni paralitza els terminis establerts per interposar-lo.

- Aquesta formulació no impedeix ni condiciona l'exercici de la resta d'accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir les persones que hi figuren com a interessades.

- Per la naturalesa mateixa de la queixa, contra la resposta no pot interposar-se cap recurs, sens perjudici que els motius de la queixa puguin tornar a exposar-se en els possibles recursos que es puguin interposar en el procediment administratiu amb el qual tenguin relació.

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

- Es garanteix la protecció deguda de les dades de caràcter personal que es puguin conèixer en l'exercici del dret de presentar aquest document. Aquestes dades són confidencials i només les utilitzaran els òrgans competents per tramitar la queixa o el suggeriment perquè n'obtingueu una resposta al més ajustada possible, tot això d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

- D'acord amb l' article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s'incorporaran i es tractaran en el fitxer automatitzat "queixes i suggeriments" la finalitat del qual és la tramitació de les queixes i suggeriments que la ciutadania presenti sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la CAIB i les entitats vinculades o que en depenen , el qual està degudament inscrit a l'Agència de Protecció de Dades i sobre el qual s'apliquen les més estrictes mesures de seguretat, de conformitat amb la legislació en vigor .

- L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, i l'adreça a la qual la persona interessada pot adreçar-se per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és c/ de Francesc Salva i Pizà , s/n (es Pont d'Inca), 07141 Marratxí.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

- La presentació d'aquesta queixa o suggeriment implica el consentiment perquè, per mitjà del correu electrònic indicat, el Departament de Qualitat dels Serveis de l'esmentada direcció general us enviï comunicacions relacionades amb la web de "Participació ciutadana" del Govern de les Illes Balears, exclusivament a l'efecte de fomentar-la. En cas que no vulgueu rebre aquestes comunicacions, us pregam que ens envieu un correu electrònic a relacionsciutadanes.caib.es. En conseqüència, podeu revocar el consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment.