Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Gestionar les queixes i els suggeriments que poden formular les persones físiques i jurídiques en relació amb el funcionament dels serveis públics que prestan l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que hi estan vinculades o en depenen d'acord amb l'article 1.2 del Decret.

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per respondre és de quinze dies hàbils des que el ciutadà o la ciutadana presenta la queixa o el suggeriment.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

1. Les persones físiques i jurídiques poden presentar les queixes i els suggeriments en qualsevol de les formes i mitjans següents:

a) De forma presencial, presentant-se a qualsevol unitat de registre de les conselleries i altres entitats a les quals és aplicable aquest Decret i a les altres unitats receptores que es determinin reglamentàriament.

b) Per correu postal, mitjançant un escrit sense cap formalitat especial o utilitzant l'imprès normalitzat, adreçat a qualsevol de les oficines i dependències de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de les altres entitats a les quals és aplicable el Decret d'acord amb l'article 1.2.

c) Per telefax, mitjançant un escrit sense cap formalitat especial o emplenant l'imprès normalitzat, adreçat al número que s'indica en el web del Govern de les Illes Balears.

d) Verbalment, per mitjà del telèfon d'informació 012.

e) Per via telemàtica, a través dels canals habilitats a aquest efecte en el lloc web de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les altres entitats a les quals és aplicable aquest Decret, d'acord amb l'article 1.2, i els canals que en el futur s'estableixin reglamentàriament.

2. Presencialment, les queixes i els suggeriments es poden fer constar:

a) verbalment.

b) mitjançant un escrit en paper, sense cap formalitat especial.

c) emplenant l'imprès normalitzat.

En la tramitació de les queixes i els suggeriments, la resolució final serà emesa per l'òrgan directiu competent, a excepció de les que facin referència a la prestació de serveis sanitaris, educatius, sociosanitaris i assistencials en centres o establiments determinats, atès que en aquests casos ha de respondre el director o directora d'aquests centres.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Tràmits

X

Presentació de queixes i suggeriments

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena). Tel.: 971177714 - Fax: 971176817

(agalmes@dgtranspa.caib.es)

Observacions

NORMATIVA REGULADORA

- El termini per respondre és de quinze dies hàbils, transcorregut el qual sense obtenir resposta podeu adreçar-vos a la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis perquè dugui a terme les actuacions necessàries.

- La formulació d'una queixa no té, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni paralitza els terminis establerts per interposar-lo.

- Aquesta formulació no impedeix ni condiciona l'exercici de la resta d'accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir les persones que hi figuren com a interessades.

- Per la naturalesa mateixa de la queixa, contra la resposta no pot interposar-se cap recurs, sens perjudici que els motius de la queixa puguin tornar a exposar-se en els possibles recursos que es puguin interposar en el procediment administratiu amb el qual tenguin relació.

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta sol·licitud.

— Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu de queixes i suggeriments sobre els serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de l’enquesta de satisfacció per a la millora dels serveis, d’acord amb el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

(BOIB núm. 170, ext., de 20 de novembre de 2009) i en l’Ordre de la consellera d’Administracions Públiques, de 1 d’agost de 2014, que el desplega (BOIB núm. 107, de 9 d’agost de 2014).

— Responsable del tractament: Direcció General de Transparència i Bon Govern

— Destinataris de les dades personals: Altres Administracions Públiques, quan correspongui.

— Termini de conservació de les dades personals: Les dades es conservaran el temps necessari per poder dur a terme la finalitat del tractament.

— Existència de decisions automatitzades: No es realitzarà presa de decisions automatitzades basades en la informació que vostè ens proporciona.

— Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers.

— Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

— Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).

Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dgp.caib.es .

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

- La presentació d'aquesta queixa o suggeriment implica el consentiment perquè, per mitjà del correu electrònic indicat, el Departament de Qualitat dels Serveis de l'esmentada direcció general us enviï comunicacions relacionades amb la web de "Participació ciutadana" del Govern de les Illes Balears, exclusivament a l'efecte de fomentar-la. En cas que no vulgueu rebre aquestes comunicacions, us pregam que ens envieu un correu electrònic a relacionsciutadanes.caib.es. En conseqüència, podeu revocar el consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment.