Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Adhesió de les entitats locals al conveni marc entre la AGE i l'Administració de la CAIB per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció a la ciutadania.

Establir un marc general d'obligacions per permetre que els ciutadans puguin presentar, en els registres de les entitats locals de l'àmbit territorial de les Illes Balears que s'adhereixin voluntàriament al conveni, les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigeixin als òrgans i entitats de dret públic de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Entitats locals de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

Quinze dies

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les entitats locals interessades en l'adhesió al primer nivell de prestació de serveis han de trametre a:

Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears. - Direcció General de Participació i Transparència.

C/ de l'Uruguay s/n (Palma Arena) - 07010-Palma

Telèfon: 971.177714; Fax: 971.176817

- Sol·licitud d'adhesió (per triplicat).

- Certificació de l'acord de l'òrgan corresponent de l'entitat local pel qual s'adopta la decisió de sol·licitar l'adhesió al Conveni Marc.

- Qüestionari facilitat per la Direcció General de Participació i Transparència, degudament emplenat.

Un cop realitzada la sol·licitud, la Comissió de Seguiment l'avaluarà en el termini de 15 dies i, en cas d'acceptació, instarà a l'entitat local perquè procedeixi a la publicació de l'adhesió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Tràmits

X

Adhesió de les entitats locals al conveni marc entre la AGE i l'Administració de la CAIB per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà.

Requisits

Emplenar els documents següents: Qüestionari, Protocol signat per troplicat i acord de ple redactat en castellà.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No hi ha termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena). Tel.: 971177714 - Fax: 971176817

(agalmes@dgtranspa.caib.es)