Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Adhesió de les entitats locals al conveni marc entre la AGE i l'Administració de la CAIB per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció a la ciutadania.

Establir un marc general d'obligacions per permetre que els ciutadans puguin presentar, en els registres de les entitats locals de l'àmbit territorial de les Illes Balears que s'adhereixin voluntàriament al conveni, les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigeixin als òrgans i entitats de dret públic de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Entitats locals de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

Quinze dies

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les entitats locals interessades en l'adhesió al primer nivell de prestació de serveis han de trametre a:

Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. - Direcció General de Transparència i Bon Govern.

C/ de l'Uruguay s/n (Palma Arena) - 07010-Palma

Telèfon: 971.177714; Fax: 971.176817

- Sol·licitud d'adhesió (per triplicat).

- Certificació de l'acord de l'òrgan corresponent de l'entitat local pel qual s'adopta la decisió de sol·licitar l'adhesió al Conveni Marc.

- Qüestionari facilitat per la Direcció General de Transparència i Bon Govern, degudament emplenat.

Un cop realitzada la sol·licitud, la Comissió de Seguiment l'avaluarà en el termini de 15 dies i, en cas d'acceptació, instarà a l'entitat local perquè procedeixi a la publicació de l'adhesió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Tràmits

X

Adhesió de les entitats locals al conveni marc entre la AGE i l'Administració de la CAIB per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà.

Requisits

Emplenar els documents següents: Qüestionari, Protocol signat per troplicat i acord de ple redactat en castellà.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No hi ha termini màxim

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena). Tel.: 971177714 - Fax: 971176817

(agalmes@dgtranspa.caib.es)