Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges

Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges.

Per més informació consulteu aquí

Persones destinatàries

Ajuntaments

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Directiva 76/160/CEE del Consell de 8 de desembre de 1975, relativa a la qualitat de les aigües de bany.
  • Reial Decret 734/1988, d'1 de juliol, pel qual s'estableixen normes de qualitat de les aigües de bany.
  • Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
  • Reial Decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No procedeix

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut Ambiental