Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Aigües residuals: informe sobre la reutilització

Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris.

Per més informació consulteu aquí

Persones destinatàries

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Termini per a resoldre i notificar

10 dies

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Forma d'iniciació: sol·licitud de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Normativa del procediment

  • Resolució de 28 de maig de 2002, per la qual es disposa la publicació de les determinacions del contingut normatiu del Pla hidrològic de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Reial Decret 378/2001, de 6 d'abril.
  • Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.
  • Reial Decret 849/1986, d/11 d'abril de reglament de domini hidràulic.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

10 dies

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut Ambiental

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177368 - Fax: 971177304