Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sanitat Mortuòria: informe previ a la instal·lació d'una empresa funerària

Informar sobre el compliment de les condicions tècniques i sanitàries, així com dels mitjans de que disposen les empreses funeràries per prestar el serveis funeraris.

Per més informació consulteu aquí

Persones destinatàries

Ajuntaments i Empreses Funeràries

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El termini aplicable per emetre informes quan la normativa específica d'aplicació no ho regula és de deu dies, d'acord amb l'article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La no emissió de l'informe en el termini de deu dies pot suposar la interrupció del termini dels tràmits sucessius, ja que es tracta d'un informe de caràcter preceptiu i vinculant (art. 83.3 de la Llei 30/1992)

Normativa del procediment

  • Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, respecte a l'emissió d'informe previ favorable a la instal·lació d'una empresa funerària.
  • Decret 87/2004, de dia 15 d'octubre de 2004, de modificació del Decret 105/1997 de 24 de juliol, i del reglament de policia sanitària mortuòria
  • Decret 105/1997, de 24 de juliol. Pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitaria Mortuòria de la CAIB

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No procede

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut Ambiental

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177368 - Fax: 971177304