Seu Electrònica

Reconeixement d'agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria feculera

El reconeixement de les agrupacions de productors de patates de consum té per objecte promoure aquestes agrupacions i donar-hi suport, a causa de les característiques especials que presenta l'oferta de patata, que manifesta fortament les crisis que es produeixen en el sector. Se n'ocupa el Reial decret 970/2002, de 24 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria de la fècula i s'estableixen diverses mesures de suport.

El reconeixement pot ser temporal o definitiu. El reconeixement temporal amb caràcter general és per a un període de dos anys i té l'objecte de permetre la percepció de determinades ajudes.

El reconeixement implica la inscripció en el Registre d'Agrupacions de Productors de Patata de les Illes Balears, i també la notificació de les inscripcions al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Persones destinatàries

Les cooperatives, les societats agràries de transformació (SAT) i qualssevol altres entitats amb personalitat jurídica pròpia.

Termini màxim per a resoldre

.

Termini màxim per a notificar

.

Silenci administratiu

.

Forma d'iniciació

d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Tràmits

X

SOL·LICITUD.

Documentació

La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:

1. Document acreditatiu de la constitució de l'entitat.

2. CIF.

3. Acta de l'assemblea general o de la junta general d'accionistes en què es pren l'acord de sol·licitar el reconeixement com a agrupació de productors de patates de consum (APPC) i s'adopta el compromís de sotmetre's a la normativa reguladora de les APPC.

4. Document acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

5. Documentació acreditativa del nombre de socis i del volum de la producció de patates primerenques i no primerenques del conjunt de socis.

6. Llista de socis, en què se'n detalli la base territorial (municipi, polígon, parcel·la, recinte SIGPAC, superfície, tipus de patata produïda i produccions de les darreres tres campanyes).

7. Documentació acreditativa de les instal·lacions de condicionament o de conservació frigorífica.

8. Programa d'actuació aprovat per l'assemblea general o per la junta general d'accionistes, que ha de contenir, com a mínim:
- Regles comunes de producció (programació de la superfície anual de cultiu, de la qualitat de la patata i de les pràctiques de conreu).
- Regles de reconeixement de la producció (collita i disponibilitat de la patata).
- Regles comunes de comercialització de la patata de consum i de la recol·lecció i el subministrament.

9. Estatuts de l'entitat, els quals han d'incloure:
- Àmbit territorial d'actuació de l'agrupació.
- Obligació dels productors de produir patata i de posar en el mercat tota la producció destinada al consum mitjançant l'APPC, segons les regles establertes i controlades per l'APPC.
- Disposicions adreçades a garantir que els membres d'una agrupació que vulguin renunciar a aquesta condició ho puguin fer després d'haver participat en l'agrupació, després del reconeixement durant almenys tres anys i sempre que ho notifiquin per escrit a l'agrupació com a mínim dotze mesos abans de sortir-ne.
- El règim de penalitzacions que s'aplicarà als membres de l'APPC que no compleixin les obligacions socials.

10. Document acreditatiu que l'APPC respecta les regles d'organització interna que s'estableixen en l'article 2 del Reial decret 970/2002, de 24 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria de la fècula i s'estableixen diverses mesures de suport.

11. Document acreditatiu que és exclosa tota discriminació contrària al funcionament del mercat únic europeu i a l'acompliment dels objectius generals del Tractat de la Unió Europea.

12. Document acreditatiu que es duu una comptabilitat separada per a les activitats de la patata.

13. Document acreditatiu del compromís de col·laborar en les inspeccions que es duguin a terme per comprovar el funcionament de l'agrupació.