Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Reconeixement d'agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria feculera

El reconeixement de les agrupacions de productors de patates de consum té per objecte promoure aquestes agrupacions i donar-hi suport, a causa de les característiques especials que presenta l'oferta de patata, que manifesta fortament les crisis que es produeixen en el sector. Se n'ocupa el Reial decret 970/2002, de 24 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria de la fècula i s'estableixen diverses mesures de suport.

El reconeixement pot ser temporal o definitiu. El reconeixement temporal amb caràcter general és per a un període de dos anys i té l'objecte de permetre la percepció de determinades ajudes.

El reconeixement implica la inscripció en el Registre d'Agrupacions de Productors de Patata de les Illes Balears, i també la notificació de les inscripcions al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Persones destinatàries

Les cooperatives, les societats agràries de transformació (SAT) i qualssevol altres entitats amb personalitat jurídica pròpia.

Termini per a resoldre i notificar

.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Tràmits

X

SOL·LICITUD.

Documentació a presentar

La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:

1. Document acreditatiu de la constitució de l'entitat.

2. CIF.

3. Acta de l'assemblea general o de la junta general d'accionistes en què es pren l'acord de sol·licitar el reconeixement com a agrupació de productors de patates de consum (APPC) i s'adopta el compromís de sotmetre's a la normativa reguladora de les APPC.

4. Document acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

5. Documentació acreditativa del nombre de socis i del volum de la producció de patates primerenques i no primerenques del conjunt de socis.

6. Llista de socis, en què se'n detalli la base territorial (municipi, polígon, parcel·la, recinte SIGPAC, superfície, tipus de patata produïda i produccions de les darreres tres campanyes).

7. Documentació acreditativa de les instal·lacions de condicionament o de conservació frigorífica.

8. Programa d'actuació aprovat per l'assemblea general o per la junta general d'accionistes, que ha de contenir, com a mínim:
- Regles comunes de producció (programació de la superfície anual de cultiu, de la qualitat de la patata i de les pràctiques de conreu).
- Regles de reconeixement de la producció (collita i disponibilitat de la patata).
- Regles comunes de comercialització de la patata de consum i de la recol·lecció i el subministrament.

9. Estatuts de l'entitat, els quals han d'incloure:
- Àmbit territorial d'actuació de l'agrupació.
- Obligació dels productors de produir patata i de posar en el mercat tota la producció destinada al consum mitjançant l'APPC, segons les regles establertes i controlades per l'APPC.
- Disposicions adreçades a garantir que els membres d'una agrupació que vulguin renunciar a aquesta condició ho puguin fer després d'haver participat en l'agrupació, després del reconeixement durant almenys tres anys i sempre que ho notifiquin per escrit a l'agrupació com a mínim dotze mesos abans de sortir-ne.
- El règim de penalitzacions que s'aplicarà als membres de l'APPC que no compleixin les obligacions socials.

10. Document acreditatiu que l'APPC respecta les regles d'organització interna que s'estableixen en l'article 2 del Reial decret 970/2002, de 24 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria de la fècula i s'estableixen diverses mesures de suport.

11. Document acreditatiu que és exclosa tota discriminació contrària al funcionament del mercat únic europeu i a l'acompliment dels objectius generals del Tractat de la Unió Europea.

12. Document acreditatiu que es duu una comptabilitat separada per a les activitats de la patata.

13. Document acreditatiu del compromís de col·laborar en les inspeccions que es duguin a terme per comprovar el funcionament de l'agrupació.

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.