Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reconeixement d'agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria feculera

El reconeixement de les agrupacions de productors de patates de consum té per objecte promoure aquestes agrupacions i donar-hi suport, a causa de les característiques especials que presenta l'oferta de patata, que manifesta fortament les crisis que es produeixen en el sector. Se n'ocupa el Reial decret 970/2002, de 24 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria de la fècula i s'estableixen diverses mesures de suport.

El reconeixement pot ser temporal o definitiu. El reconeixement temporal amb caràcter general és per a un període de dos anys i té l'objecte de permetre la percepció de determinades ajudes.

El reconeixement implica la inscripció en el Registre d'Agrupacions de Productors de Patata de les Illes Balears, i també la notificació de les inscripcions al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Persones destinatàries

Les cooperatives, les societats agràries de transformació (SAT) i qualssevol altres entitats amb personalitat jurídica pròpia.

Termini per a resoldre i notificar

.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Tràmits

X

SOL·LICITUD.

Documentació a presentar

La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:

1. Document acreditatiu de la constitució de l'entitat.

2. CIF.

3. Acta de l'assemblea general o de la junta general d'accionistes en què es pren l'acord de sol·licitar el reconeixement com a agrupació de productors de patates de consum (APPC) i s'adopta el compromís de sotmetre's a la normativa reguladora de les APPC.

4. Document acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

5. Documentació acreditativa del nombre de socis i del volum de la producció de patates primerenques i no primerenques del conjunt de socis.

6. Llista de socis, en què se'n detalli la base territorial (municipi, polígon, parcel·la, recinte SIGPAC, superfície, tipus de patata produïda i produccions de les darreres tres campanyes).

7. Documentació acreditativa de les instal·lacions de condicionament o de conservació frigorífica.

8. Programa d'actuació aprovat per l'assemblea general o per la junta general d'accionistes, que ha de contenir, com a mínim:

- Regles comunes de producció (programació de la superfície anual de cultiu, de la qualitat de la patata i de les pràctiques de conreu).

- Regles de reconeixement de la producció (collita i disponibilitat de la patata).

- Regles comunes de comercialització de la patata de consum i de la recol·lecció i el subministrament.

9. Estatuts de l'entitat, els quals han d'incloure:

- Àmbit territorial d'actuació de l'agrupació.

- Obligació dels productors de produir patata i de posar en el mercat tota la producció destinada al consum mitjançant l'APPC, segons les regles establertes i controlades per l'APPC.

- Disposicions adreçades a garantir que els membres d'una agrupació que vulguin renunciar a aquesta condició ho puguin fer després d'haver participat en l'agrupació, després del reconeixement durant almenys tres anys i sempre que ho notifiquin per escrit a l'agrupació com a mínim dotze mesos abans de sortir-ne.

- El règim de penalitzacions que s'aplicarà als membres de l'APPC que no compleixin les obligacions socials.

10. Document acreditatiu que l'APPC respecta les regles d'organització interna que s'estableixen en l'article 2 del Reial decret 970/2002, de 24 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria de la fècula i s'estableixen diverses mesures de suport.

11. Document acreditatiu que és exclosa tota discriminació contrària al funcionament del mercat únic europeu i a l'acompliment dels objectius generals del Tractat de la Unió Europea.

12. Document acreditatiu que es duu una comptabilitat separada per a les activitats de la patata.

13. Document acreditatiu del compromís de col·laborar en les inspeccions que es duguin a terme per comprovar el funcionament de l'agrupació.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.