Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges

Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, de les estades turístiques a habitatges que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca.

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques que comercialitzen l'ús dels habitatges, en principi ideats per a ús residencial, i presten serveis d'allotjament turístic que s'alterna amb l'ús propi i residencial.

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Caducitat: quan es produeixi la paralització del procediment per causes imputables a l'interessat durant més de 3 mesos.

Recurs: de reposició davant la director general de Turisme

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Turisme

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Són els següents que es detallen a continuació (original i fotocòpia):

Taxes

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATIB) . Formalització del pagament de les taxes administratives pel Model 046 de forma telemàtica a través de l'Atib, el qual l'enllaç és el següent:

- Enllaç a l'Agència Tributària

- Banca electrònica o targeta bancària

Documentació a presentar

S'haurà de presentar documents originals i còpia :

- Nova declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

L'article 50.22, apartat e, de la Llei 6/2018, de de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d'urbanisme, d'ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s'autoritza al Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos, estableix que "juntament amb la presentació de la declaració responsable d'inici d'activitat turística, s'haurà de presentar la següent documentació: acreditació de la personalitat; certificat municipal acreditatiu d'estar a zona apta, i que no s'ha superat, si pertoca, el nombre màxim de places al municipi; certificat acreditatiu de l'adquisició de les places turístiques; certificat d'empadronament del propietari pel que fa a les comercialitzacions previstes en el punt 20; documentació acreditativa en els termes del punt 7 que a la comunitat es permet la comercialització turística pel que fa als habitatges sotmesos a propietat horitzontal; annex 6 del Decret 20/2015 complimentat".

Per qualsevol dubte també es pot informar a la següent Guia informativa en el següent enllaç:

- Enllaç a la Guia Informativa

Models:

Termini màxim

---------

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Ordenació i Planificació Turística

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177785

(ordenacioturistica@dgoturis.caib.es)