Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges

Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, de les estades turístiques en habitatges que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca.

A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars.

Establiments amb un màxim de 6 dormitoris i 12 places, una dotació d'un bany per cada tres places i comercialització per períodes de temps no superiors a dos mesos.

Per tal de facilitar l'estada, s'ha de garantir ja sigui directa o indirectament, la prestació dels serveis següents: neteja periòdica de l'habitatge, roba de llit, llenceria, parament de casa en general i reposició d'aquests, manteniment de les instal·lacions i servei d'atenció al públic en horari comercial. A més, s'haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança per un import mínim de 300.000 euros, amb una franquicia màxima de 600 euros per sinistre, que cobreixi la responsabilitat civil pels danys corporals i materials que puguin sofrir els usuaris dels habitatges durant les seves estades.

S'estableix un seguit de requisits que han de complir els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques que es vulguin inscriure en els registres turístics per tal d'exercir l'activitat. Aquests requisits són els que disposa l'annex 6 del Decret 20/2015, de 17 d'abril.

Durant el període que sigui objecte de comercialització, en tots els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques serà obligatòria l'exhibició, en un lloc destacat i visible, de la placa identificativa normalitzada en la qual figuri el distintiu corresponent al grup, el model de la qual es troba en l'annex 1 del Decret 20/2015, de 17 d'abril.

Tipologia d'habitatges permesos:

-Habitatge unifamiliar aïllat, únic en el solar o parcel·la, i aïllat en el sentit que no té altres habitatges contigus.

-Habitatge unifamilar entre mitgeres, sempre que aquest sigui l'únic per parcel·la.

-Habitatges unifamiliars aparellats: són els que es troben en una mateixa parcel·la sotmesa a règim de propietat horitzontal o quan en diferents parcel·les hi ha habitatges unifamiliars adossats a la paret mitgera que els separa.

-Habitatges respecte dels quals s'ha de valorar l'existència d'analogia, que són els casos en què hi ha dos o més habitatges dins una única parcel·la.

No es consideren aïllats els habitatges independents que es troben en edificis plurifamiliars o adossats sotmesos al règim de propietat horitzontal, i queda en conseqüència prohibit comercialitzar estades turístiques en aquest tipus d'habitatges.

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques que comercialitzen l'ús dels habitatges, en principi ideats per a ús residencial, i presten serveis d'allotjament turístic que s'alterna amb l'ús propi i residencial.

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Caducitat: quan es produeixi la paralització del procediment per causes imputables a l'interessat durant més de 3 mesos.

Recurs: de reposició davant el director general de Turisme.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Turisme

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Veure apartat següent

Documentació a presentar

D'acord amb el Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, per aquests tipus d'establiment és la següent:


Declaració responsable d'inici de l'activitat (DRIAT)

Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat (fotocòpia DNI o NIE juntament amb passaport o document nacional d'identitat) i de la representació de la persona declarant (autorització o poder reconegut).

Pagament de les corresponents taxes.

En cas que s'hagi de valorar l'existència d'analogia: còpia de la cèdula d'habitabilitat, còpia de l'escriptura de propietat, plànol cadastral del conjunt.

Model de pla de modernització i qualitat per les estades turístiques, degudament emplenat.

A més, es pot incloure tota la informació de l'empresa, l'activitat o l'establiment que es consideri rellevant.


De conformitat amb l'article 44 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, indiqui la llengua en la que desitja rebre les corresponents notificacions. Si no indica cap preferència, s'entendrà que optau per rebre-les en la que heu utilitzat en adreçar-vos a l'Administració.


Català
Castellà


Per a qualsevol dubte també pot informar-se en la següent pàgina web: http://dgpromoturis.caib.es

Aquesta documentació es podrà presentar en el registre de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme o a qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Enllaç a la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.


 
Models:

Termini màxim

---------

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte
Servei o Secció responsable

Departament d'Ordenació i Planificació Turística

C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177785

(ordenacioturistica@dgoturis.caib.es)