Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges

Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, de les estades turístiques a habitatges que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca.

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques que comercialitzen l'ús dels habitatges, en principi ideats per a ús residencial, i presten serveis d'allotjament turístic que s'alterna amb l'ús propi i residencial.

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Caducitat: quan es produeixi la paralització del procediment per causes imputables a l'interessat durant més de 3 mesos.

Recurs: de reposició davant la director general de Turisme

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Turisme

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Són els següents que es detallen a continuació (original i fotocòpia):

Taxes

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATIB) . Formalització del pagament de les taxes administratives pel Model 046 de forma telemàtica a través de l'Atib, el qual l'enllaç és el següent:

- Enllaç a l'Agència Tributària

- Banca electrònica o targeta bancària

Documentació a presentar

S'haurà de presentar documents originals i còpia :

- Nova declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

L'article 50.22, apartat e, de la Llei 6/2018, de de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d'urbanisme, d'ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s'autoritza al Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos, estableix que "juntament amb la presentació de la declaració responsable d'inici d'activitat turística, s'haurà de presentar la següent documentació: acreditació de la personalitat; certificat municipal acreditatiu d'estar a zona apta, i que no s'ha superat, si pertoca, el nombre màxim de places al municipi; certificat acreditatiu de l'adquisició de les places turístiques; certificat d'empadronament del propietari pel que fa a les comercialitzacions previstes en el punt 20; documentació acreditativa en els termes del punt 7 que a la comunitat es permet la comercialització turística pel que fa als habitatges sotmesos a propietat horitzontal; annex 6 del Decret 20/2015 complimentat".

Per qualsevol dubte també es pot informar a la següent Guia informativa en el següent enllaç:

- Enllaç a la Guia Informativa

Models:

Termini màxim

---------

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Ordenació i Planificació Turística

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177785

(ordenacioturistica@dgoturis.caib.es)