Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges

Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, de les estades turístiques a habitatges que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca.

Codi SIA

208021

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques que comercialitzen l'ús dels habitatges, en principi ideats per a ús residencial, i presten serveis d'allotjament turístic que s'alterna amb l'ús propi i residencial.

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Turisme

Tràmits

X

Declaració responsable

Requisits

Complir en el moment de presentació de la DRIAT tots els requisits exigibles per la normativa en general, i turística en particular, per iniciar l'activitat i mantenir-los durant l'exercici de l'activitat i especialment:

· L'habitatge té una antiguitat mínima de cinc anys al moment en què es presenta la DRIAT, durant els quals el seu ús ha estat residencial privat.

· El propietari disposa de la cèdula d'habitabilitat en vigor o d'un document anàleg atorgat pel consell insular.

· L'habitatge disposa de comptador individual d'aigua donat d'alta amb l'empresa subministradora (excepte en el cas que a la zona no hi hagi subministrament) o, si escau, mesurador individual.

· L'habitatge no està ni ha estat sotmès al règim de protecció oficial o a preu taxat.

· L'habitatge no es troba situat en sòl rústic protegit.

· L'habitatge disposa d'almenys una cambra de bany per cada quatre places.

· L'habitatge compleix la puntuació mínima que determina la relació de l'annex 6 del Decret 20/2015, tal com determina l'article 107 d'aquest mateix Decret.

· El propietari de l'habitatge no és propietari de més de tres habitatges que es comercialitzen turísticament, inclòs aquest.

· Es disposa de pòlissa d'assegurança en vigor en els termes de la Llei 8/2012 (article 50.16) i del Decret 20/2015 (article 107).

· Per habitatges plurifamiliars es disposa de certificat energètic amb qualificació F per a edificacions anteriors al 31 de desembre de 2007 o D per a edificacions posteriors. Per habitatges unifamiliars s'aplica el disposat a l'article 41.2 del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) de l'illa de Mallorca.

· D'acord amb la tipologia i característiques de l'habitatge, es compleix amb els articles 39 i 40 del PIAT.

· Es disposa del certificat del personal tècnic competent en els termes de l'article 41 del PIAT referent als paràmetres ambientals en les ETH.

Taxes

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATIB) . Formalització del pagament de les taxes administratives pel Model 046 de forma telemàtica a través de l'Atib, el qual l'enllaç és el següent:

- Enllaç a l'Agència Tributària

- Banca electrònica o targeta bancària

Documentació a presentar

- Nova declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) juntament amb:

· Acreditació de la personalitat (còpia del DNI, NIF...).

· Certificat municipal acreditatiu que l'immoble està situat en zona apta i, si escau, que no s'ha superat el nombre màxim de places al municipi.

· Certificat acreditatiu de l'adquisició de places turístiques (Consorci, carrer Montenegro, 5-Palma).

· Justificant de pagament de les taxes administratives (Mod. 046 de l'ATIB) www.atib.es

· En cas de comercialització d'habitatge principal, certificat d'empadronament del propietari-comercialitzador.

· En cas de comercialització d'habitatge sotmès a propietat horitzontal o a un edifici plurifamiliar, documentació acreditativa que la comunitat de propietaris permet la comercialització turística. (Estatuts i/o acord de la majoria per permetre la comercialització turística)

· Pla de Modernització i qualitat, Annex 6 del Decret 20/2015, de 17 d'abril, degudament emplenat.

Per qualsevol dubte també es pot informar a la següent Guia informativa en el següent enllaç:

- Enllaç a la Guia Informativa

Models:

Termini màxim

---------

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Ordenació i Planificació Turística

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177785

(ordenacioturistica@dgoturis.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Turisme
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Les dades són tractades per l'Administració com a dades bàsiques de les empreses turístiques i són inscrites als registres públics turístics d'acord amb l'article 27 Llei 8/2012, per la qual cosa poden ser cedides a sol·licitud de les persones interessades.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar