Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel-apartament o apartament

Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca.

A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars.

Codi SIA

208019

Persones destinatàries

Els establiments i els explotadors d'hotels, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca.

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Turisme

Tràmits

X

Declaració responsable

Requisits

- L'establiment segons l'article 5 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, ha de complir amb la ràtio turística que pot variar depenent del municipi (mínim de 60m2 de parcel·la per plaça), excepte en el cas d'hotels de ciutat que estan exempts.

- Les places declarades a la DRIAT han de ser d'altres establiments turístics donats de baixa definitiva en compliment de l'article 88.1 de l'esmentada Llei 8/2012, de 19 de juliol, (compra de places).

Per a qualsevol dubte també pot informar-se en la següent pàgina web: http://dgpromoturis.caib.es

Documentació a presentar

-Declaració responsable d'inici de l'activitat (DRIAT)

-Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat (fotocòpia DNI o NIE juntament amb passaport o document nacional d'identitat) i de la representació de la persona declarant (autorització o poder reconegut).

- Presentar codi obtingut una vegada emplenat el qüestionari d' autoevaluació d'acord amb l'annex II o l'annex III del Decret 20/2015 de 17 17 d'abril, mitjançant l'enllaç: http://www.caib.es/cathosfront/autoavaluacio

-A més, es pot incloure tota la informació de l'empresa, l'activitat o l'establiment que es consideri rellevant.

-Pagament de les corresponents taxes.

Enllaç a la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 

Models:

Termini màxim

----

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Ordenació i Planificació Turística

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177785

(fschmidle@dgoturis.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Turisme
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Les dades són tractades per l'Administració com a dades bàsiques de les empreses turístiques i són inscrites als registres públics turístics d'acord amb l'article 27 Llei 8/2012, per la qual cosa poden ser cedides a sol·licitud de les persones interessades.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar