Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció inici d'activitat turística d'agències de viatges

Inscripció d'agències de viatges en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca.

Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars.

Codi SIA

208016

Persones destinatàries

Agències de viatges amb seu a l'illa de Mallorca

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Són activitats de les agències de viatges, la organització i/o venda de viatges combinats, a més d'altres serveis turístics.

Si es tracta d'agències de viatges virtuals, les dades informatives que deuen figurar a les pàgines web, d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, són:

· Nom o denominació social.

· Número de identificació (DNI, NIE, CIF, etc.)

· Domicili o la direcció d'un dels seus establiments permanents a Espanya.

· Direcció de correu electrònic o qualsevol altre canal de comunicació directe i efectiu (formulari de contacte, telèfon, etc.)

· Número d'inscripció (AVBAL).

· Informació clara sobre els preus dels serveis.

· Els béns i serveis comercialitzats en Espanya han de figurar, almenys, en castellà, llengua espanyola oficial de l'Estat.

· En cas de prestació de serveis relatius a estades turístiques en habitatges s'haurà d'exhibir el número d'inscripció corresponent o el número de registre d'entrada.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Turisme

Tràmits

X

Declaració responsable d'inici d'activitat d'agència de viatges

Requisits

1. Complir amb els requisits establerts en el Llibre IV del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, modificat pel Reial Decret Llei 23/2018, 21 desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats.

2. Subscriure una assegurança de responsabilitat civil en els termes descrits en l'article 58 de la Llei 8/2012.

3. Disposar de fulls del model oficial de queixes i reclamacions pels usuaris i consumidors. A més, heu d'anunciar de manera visible i inequívoca, expressada en 5 idiomes, que hi ha fulls de queixes a disposició dels clients i el termini establert per formular-les. Ambdós models es troben en l'enllaç següent:

Full de reclamacions i anunci de disponibilitat de fulls

4. Exhibir a l'entrada principal de l'establiment la placa distintiva en la qual consti el grup, d'acord amb els termes que contenen la Llei 8/2012 i el Decret 20/2015.

5. Tenir constituïda la garantia en els termes dels articles 58 i 59 bis de la Llei 8/2012:

a) Garantia individual: mitjançant una assegurança, un aval o d'altra garantia financera equivalent al 5% dels ingressos obtenguts per l'organització o venda de viatges combinats de l'agència en l'exercici anterior i en qualsevol cas l'import no pot ser inferior a 100.000 €. Aquesta cobertura l'haureu d'adaptar en cas que augmentin els riscos, especialment si es produeix un increment important de l'organització o venda de viatges combinats.

b) Garantia col·lectiva: a través d'associacions empresarials legalment constituïdes, mitjançant aportacions a un fons solidari de garantia. La quantia d'aquesta garantia col·lectiva serà d'un mínim del 50% de la suma de les garanties que els organitzadors o detallistes individualment considerats haurien de constituir d'acord amb l'apartat anterior. En cap cas l'import global dels fons podrà ser inferior a 2.500.000 €.

c) Garantia per cada viatge combinat: l'organitzador o detallista podrà contractar una assegurança per cada viatge combinat.

6. En el cas d'un augment dels riscos, la garantia ha d'adaptar-se, especialment si es produeix un increment important de l'organització o de la venda de viatges combinats.

7. En el moment que el viatger dugui a terme el primer pagament a compte del preu del viatge combinat, l'organitzador o el detallista, li facilitarà un certificat que acrediti l'existència i la plena vigència de la garantia, el dret a reclamar directament a l'entitat garant, el nom d'aquesta, les seves dades de contacte i el procediment per exercitar la reclamació. En el cas que les agències de viatges cessin en la seva activitat, la garantia quedarà afecta durant dos anys al compliment de les responsabilitats establertes pels viatges combinats.

 

Documentació a presentar

1. Declaració Responsable d'inici d'activitat turística.

2. Acreditació per qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat o de la representació del declarant (DNI, NIE, escriptura de constitució o apoderament).

3. Justificant del pagament de la taxa establerta:.

Enllaç a la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 

Models:

Termini màxim

-

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Ordenació i Planificació Turística

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177785

(ordenacioturistica@dgoturis.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Turisme
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Les dades són tractades per l'Administració com a dades bàsiques de les empreses turístiques i són inscrites als registres públics turístics d'acord amb l'article 27 Llei 8/2012, per la qual cosa poden ser cedides a sol·licitud de les persones interessades.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar