Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció d'inici d'activitat dels guies turístics i expedició/renovació carnet

Habilitació i inscripció dels guies turístics oficials que exerceixen a l'Illa de Mallorca, en el Registre General d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca.

Expedició i renovació del carnet.

Prestació temporal o ocasional dels serveis de guia turístic a l'Illa de Mallorca.

 

A la resta d'Illes els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars.

Codi SIA

208015

Persones destinatàries

Guies turístics que desenvolupin la seva activitat a Mallorca.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- Guia turístic oficial de les Illes Balears: La professió de guia turístic consisteix en l'activitat que realitzen les persones degudament qualificades que, amb caràcter habitual i retribuït, es dediquen professionalment a la prestació de serveis d'informació i interpretació del patrimoni històric i natural, dels béns d'interès cultural, dels béns catalogats i de la resta dels recursos turístics de les Illes Balears als turistes i visitants.

- Prestació temporal o ocasional dels serveis de guia turístic: Els guies de turisme que es trobin legalment establerts en un estat membre de la Unió Europea (UE) i es desplacin de manera ocasional o temporal per exercir la professió de guia turístic a les Illes Balears, poden prestar lliurament els serveis.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Turisme

Tràmits

X

Inscripció

Requisits

Guia turístic oficial de les Illes Balears:

1. Acreditar alguna de les titulacions que donen accés a la professió: Grau en Turisme, Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques (DEAT), Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques (TEAT), Tècnic Superior d'Informació i Comercialització Turística i Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turística o d'un certificat de professionalitat o d'una acreditació de competències pel que fa a guia turístic.

2. Acreditar el coneixement del patrimoni, dels béns d'interès cultural, dels espais naturals i d'altres béns d'interès natural de les Illes Balears.

3. Pel que fa als idiomes oficials de la comunitat autònoma, es considera capacitació suficient la relativa als idiomes que hagin format part del programa per a l'obtenció dels títols esmentats en el punt 1. En un altre cas, han d'acreditar el coneixement de les llengües castellana i catalana mitjançant el certificat oficial corresponent a un nivell mínim B2, de conformitat amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

4. Pel que fa als idiomes estrangers, es considera capacitació suficient la relativa als idiomes que hagin format part del programa per a l'obtenció dels títols esmentats en el punt 1. En un altre cas, han d'acreditar el coneixement de l'anglès i, d'almenys, un altre idioma estranger mitjançant el certificat oficial corresponent a un nivell mínim B2, de conformitat amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

Prestació temporal o ocasional dels serveis de guia turístic:

1. Obligació de presentar la declaració prèvia a la prestació de serveis i s'ha de renovar anualment en els supòsits en què el prestador/a de serveis vulgui continuar la prestació de serveis, i així ho comuniqui.

2. Si la professió de guia no està regulada en l'estat membre de l'establiment, ha d'acreditar, a més, l'exercici de la professió durant almenys un any en els darrers deu.

3. El caràcter temporal i ocasional implica una durada màxima dels serveis de 40 dies per any continus o en períodes discontinus.

 

Documentació a presentar

Guia turístic oficial de les Illes Balears:

1. Declaració Responsable d'inici d'activitat turística.

2. Acreditar la personalitat del declarant per qualsevol mitjà vàlid en dret (DNI, NIE).

3. Acreditació per qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat o de la representació del declarant (apoderament,...), si escau.

4. Acreditació que disposa de la titulació acadèmica requerida (art.137 del Decret 20/2015).

5. Justificant del pagament de la taxa establerta Enllaç a la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

6. Una fotografia mida carnet.

 

Prestació temporal o ocasional dels serveis de guia turístic:

1. Model de declaració prèvia en cas de desplaçament ocasional i temporal a les Illes Balears.

2. Documentació que acrediti la nacionalitat (DNI, NIE...).

3. Certificat acreditatiu d'estar establert legalment en un estat membre de la UE per exercir l'activitat, així com de la inexistència de prohibició per exercir la professió en l'estat d'origen, ni tan sols temporalment, expedit per l'autoritat competent del país de procedència.

4. Prova de qualificació professional.

5. En el seu cas, certificat d'exercir la professió durant, almenys, un any en els darrers deu.

6. Justificant del pagament de la taxa establerta Enllaç a la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 

Models:

Termini màxim

----

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Ordenació i Planificació Turística

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177785

(ordenacioturistica@dgoturis.caib.es)

X

Renovació carnet guia

Requisits

-

Documentació a presentar

1. Declaració Responsable de renovació del carnet de guia.

2. Acreditar la personalitat del declarant per qualsevol mitjà vàlid en dret (DNI, NIE).

3. Acreditació per qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat o de la representació del declarant (apoderament,...), si escau.

4. Carnet antic a renovar o fotocòpia del carnet extraviat o deteriorat.

5. Justificant del pagament de la taxa establerta Enllaç a la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

6. Una fotografia mida carnet.

Models:

Termini màxim

-

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Ordenació i Planificació Turística

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177785

(ordenacioturistica@dgoturis.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Turisme
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Les dades són tractades per l'Administració com a dades bàsiques de les empreses turístiques i són inscrites als registres públics turístics d'acord amb l'article 27 Llei 8/2012, per la qual cosa poden ser cedides a sol·licitud de les persones interessades.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar