Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció inici d'activitat turística d'establiments de Restauració i Entreteniment

Inscripció en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments de restauració i entreteniment que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca.

A LA RESTA D'ILLES ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS.

Codi SIA

208014

Persones destinatàries

Els establiments de Restauració i Entreteniment que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca.

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

S'entén per empresa turística de restauració tota aquella l'activitat principal de la qual consisteix en la prestació del servei turístic de restauració: el subministrament d'àpats o begudes per ser consumits al mateix establiment obert al públic en general que compleixi les condicions establertes en la Llei 8/2012, de 19 de juliol del Turisme de les Illes Balears, com també els requisits d'infraestructura, serveis, equipament i altres característiques que es determinin reglamentàriament. Els establiments de restauració es classifiquen en els grups següents:

· Restaurant

· Bar cafeteria

· Bar de copes

· Càtering

Els grups, definicions i exclusions de els activitats de restauració es descriuen a l'article 112 del Decret 20/215, de 17 d'abril.

Són establiments d'oferta d'entreteniment aquells que, oberts al públic, es dediquen a oferir serveis d'entreteniment consistents en actuacions musicals, tant en viu com per mitjans mecànics o electrònics, les exhibicions artístiques variades, el ball públic i en general totes aquelles que es duen a terme per entretenir els assistents. Els establiments d'oferta d'entreteniment es classifiquen en:

· Sales de festes

· Sales de ball

· Discoteques

· Cafès concert

· Clubs de platja

Les definicions de les activitats d'entreteniment es descriuen a l'article 60 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol del Turisme de les Illes Balears.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Turisme

Tràmits

X

Declaració responsable

Requisits

1. Disposar de fulls del model oficial de queixes i reclamacions pels usuaris i consumidors. A més, heu d'anunciar de manera visible i inequívoca, expressada en 5 idiomes, que hi ha fulls de queixes a disposició dels clients. En el mateix anunci hi ha de constar, en la mateixa forma visible i inequívoca i en els mateixos idiomes utilitzats, el termini establert per formular les queixes. Ambdós models es troben en l'enllaç següent:

Full de reclamacions i anunci de disponibilitat de fulls

2. Una vegada assignat el número d'inscripció en el Registre Turístic ha d'exhibir a l'entrada principal de l'establiment la placa distintiva en la qual consti el grup, d'acord amb el que disposa la Llei 8/2012 i el Decret 20/2015.

3. Exhibir dins el local, a un lloc visible, l'aforament màxim de l'establiment.

4. Exhibir en un lloc visible i accessible per als clients, almenys en una de les llengües oficials de la CAIB, les llistes de preus, amb els impostos inclosos, de tots els serveis oferts, l'horari d'obertura i tancament, la composició i el preu del menú del dia, si n'hi ha. També s'haurà d'especificar si els preus varien de l'interior a l'exterior del local.

5. Observar les normes de l'article 111 del Decret 20/2015.

6. Comunicar qualsevol modificació de les dades incloses en la DRIAT, així com també quan es produeixi el cessament de l'activitat.

 

Documentació a presentar

1. Declaració Responsable d'inici d'activitat turística.

2. Acreditació per qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat o de la representació del declarant (DNI, NIE, escriptura de constitució o apoderament).

3. Justificant del pagament de la taxa establerta

Enllaç a la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 

Models:

Termini màxim

----

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Ordenació i Planificació Turística

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4). Tel.: 971177785

(ordenacioturistica@dgoturis.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Turisme
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Les dades són tractades per l'Administració com a dades bàsiques de les empreses turístiques i són inscrites als registres públics turístics d'acord amb l'article 27 Llei 8/2012, per la qual cosa poden ser cedides a sol·licitud de les persones interessades
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar