Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Protecció de dades

El Govern de les Illes Balears garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) , amb les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

Les dades personals facilitades pels ciutadans mitjançant els diferents formularis o sol•licituds d'aquest web seran tractades en els termes que disposen les clàusules informatives que figuren al peu de cada document.

A cada pàgina que conté formularis que recullen dades de caràcter personal, s'hi informa expressament de l'existència d'un fitxer o del tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, i també de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició (drets ARCO) sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Els ciutadans que vulguin exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició sobre aquestes dades, poden fer-ho gratuïtament seguint els procediments que s'indiquen en l'apartat Drets ARCO sobre les dades de caràcter personal.