Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Protecció de dades

El Govern de les Illes Balears garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) , amb les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

Les dades personals facilitades pels ciutadans mitjançant els diferents formularis o sol•licituds d'aquest web seran tractades en els termes que disposen les clàusules informatives que figuren al peu de cada document.

A cada pàgina que conté formularis que recullen dades de caràcter personal, s'hi informa expressament de l'existència d'un fitxer o del tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, i també de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició (drets ARCO) sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Els ciutadans que vulguin exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició sobre aquestes dades, poden fer-ho gratuïtament seguint els procediments que s'indiquen en l'apartat Drets ARCO sobre les dades de caràcter personal.