Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria del curs de capacitació per accedir a la categoria de oficial de policia local

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar les bases i el model de sol·licitud de reserva de places del curs de capacitació per accedir a la categoria d'oficial de policia local en el termes que figuren en els annexos 1 i 2 de la Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública per la qual s'aprova l'esmentada convocatòria.

Codi SIA

2846940

Persones destinatàries

Les persones que han superat la fase d'oposició d'un procés selectiu per accedir a la categoria d'oficial de policia local i que han de ser nomenades personal funcionari en pràctiques per l'autoritat municipal.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El contingut del curs de capacitació d'oficial de policia local, així com la metodologia, la durada, l'avaluació i el règim intern, s'estableixen en la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 de febrer de 2022 per la qual s'aproven les característiques del curs de capacitació per a l'accés a la categoria d'oficial de policia local 2022 i la resta de normativa aplicable.

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Tràmits

X

Sol·licitud de reserva de places en el curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria d'oficial de policia local

Requisits

Poden ser alumnes del curs de capacitació per accedir a la categoria d'oficial de policia local les persones que han superat la fase d'oposició d'un procés selectiu per accedir a la categoria d'oficial de policia local i que han de ser nomenades personal funcionari en pràctiques per l'autoritat municipal.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar un certificat del secretari o secretària de l'ajuntament que contengui:

La relació dels aspirants que han superat la fase d'oposició del procés selectiu i que han de ser nomenats funcionaris en pràctiques, la nota que han obtingut i la data de la publicació de la llista definitiva d'aprovats.

Models:

Termini màxim

10 días naturales

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(formaciopolicial@ebap.caib.es)

Observacions

Les sol·licituds hauran de ser presentades pels respectius Ajuntaments

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar