Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per a l'any 2021 per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i conciliació

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització a la Seguretat Social, que se'n derivin de la contractació dels o de les agents agents de corresponsabilitat i conciliació per part de les entitats locals. És pretén la creació, en l'àmbit local, dels agents de corresponsabilitat i conciliació, figura prevista al Pla de Conciliació de les Illes Balears 2021-2024.

Codi SIA

2452078

Persones destinatàries

Ens locals de les Illes Balears (ajuntaments i mancomunitats).

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Tràmits

X

Convocatòria de subvencions per a l'any 2021 per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i conciliació

Requisits

Els ens locals de les Illes Balears (ajuntaments i mancomunitats).

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) NIF de l'entitat local sol·licitant i un certificat de l'òrgan competent de l'entitat acreditatiu de la representació en la qual actua la persona signant de la sol·licitud.

b) Projecte, d'acord amb el model establert.

c) Les declaracions responsables següents:

· De tots els ajuts i les subvencions que li hagi concedit qualsevol institució, pública o privada, o que hagi sol·licitat, relacionats amb la sol·licitud presentada.

· De veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.

· De no incórrer en cap causa de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.

· De disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

· De comprometre's a fer-se càrrec de les despeses que no se subvencionin en aquesta convocatòria per executar l'activitat.

· De no destinar els contractes que es formalitzin a l'empara d'aquesta convocatòria a cobrir llocs de treball estructurals de caràcter permanent.

d) Certificat de l'òrgan competent de l'entitat acreditatiu d'haver aprovat el projecte objecte de la sol·licitud de la subvenció.

e) Certificat de l'òrgan competent de l'entitat en què es facin constar els salaris que percebran les persones que es contractin, segons el conveni col·lectiu, la taula salarial o acord legalment aplicable.

f) Certificat de l'entitat, d'acord amb el model establert, acreditatiu del compliment de les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears, i l'article 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar la sol·licitud és de vint dies comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins a esgotar el crèdit, en cas que no hagi transcorregut el termini abans establert, que s'haurà de comunicar mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177160

(gestio@dgcg.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar