Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts econòmics per finançar entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2020-2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir els ajuts econòmics destinats a finançar entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2020-2021 amb les finalitats següents :

a) Afavorir el desenvolupament integral de nins i joves que presenten necessitats educatives especials derivades d'algun tipus de discapacitat.

b) Donar suport educatiu i familiar, fer seguiment i millorar la reintegració en la tasca educativa i al centre escolar, després d'un període de convalescència, als alumnes oncològics o amb malalties cròniques.

c) Oferir un programa de suport en llengua de signes adreçat als alumnes amb sordesa o amb deficiència sensorial auditiva, escolaritzats en centres educatius d'infantil, primària o secundària sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Codi SIA

2408814

Persones destinatàries

Poden sol·licitar els ajuts que s'estableixen en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents:

a) Estar constituïdes com a entitats sense ànim de lucre.

b) Tenir domicili social (representació o delegació) a les Illes Balears.

c) Tenir capacitat jurídica i d'obrar.

d) No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiàries que s'estableixen en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e) Complir les obligacions que figuren en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, els compromisos de l'article 11 de l'Ordre de la Consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, i els requeriments que s'especifiquen en aquesta convocatòria.

f) Estar constituïdes legalment i inscrites, en la data de publicació d'aquesta convocatòria, en el Registre Únic de Fundacions, d'acord amb el que disposa l'article 12.1 del Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del protectorat, o al Registre d'Associacions de les Illes Balears, d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

g) Tenir com a objecte en els estatuts activitats educatives.

h) Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

i) Acreditar que tots els treballadors disposen del certificat negatiu de delictes sexuals.

j) No haver estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma. En el cas que hagin estat sancionades o condemnades en aquesta situació, es poden presentar sempre que hagin complert la sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d'igualtat en les condicions previstes en la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

k) Declarar totes les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si s'escau, o fer una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud

Requisits

Vegeu l'apartat Quart de la Resolució

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

15 dies naturals des de l'endemà de la publicació al BOIB.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Atenció a la Diversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció a la Diversitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177780 - Fax: 971176860

(ebordoy@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar