Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts econòmics per finançar el transport escolar adaptat per a alumnes amb necessitats educatives especials el curs escolar 2020-2021

Establir els ajuts econòmics destinats a finançar el transport escolar adaptat dels alumnes usuaris amb necessitats educatives especials de centres d'educació especial ubicats a les Illes Balears des del domicili al centre que correspongui i viceversa, amb la finalitat de promoure l'autonomia de les persones amb discapacitat funcional perquè puguin desenvolupar una vida independent i, en conseqüència, gaudir dels mateixos drets que la resta de ciutadans.

Codi SIA

2408244

Persones destinatàries

1.Poden sol·licitar les subvencions que s'estableixen en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que gestionen centres d'educació especial privats sostinguts amb fons públics per a alumnes amb necessitats educatives especials, en règim de concert o col·laboració amb l'administració pública competent, que ofereixen un servei de transport escolar adaptat per als alumnes als quals es destinen aquests serveis.

2.Els beneficiaris de la subvenció que es convoca no han d'estar sotmesos a cap de les prohibicions per ser-ne beneficiaris que s'estableixen en l'article 10 del Text refòs de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

3.Els beneficiaris han de complir les obligacions que figuren en l'article 11 del Text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, els compromisos de l'article 11 de l'Ordre de la Consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 i els requeriments que s'especifiquen en aquesta convocatòria.

4.A més dels punts anteriors, els beneficiaris han de complir els requisits següents:

a)Tenir domicili social (representació o delegació) a les Illes Balears.

b)Tenir capacitat jurídica i d'obrar.

c)Tenir concert educatiu en educació especial per al curs acadèmic 2019-2020.

d)Tenir els alumnes matriculats a educació infantil, educació obligatòria, TAVA o formació professional.

e)Acreditar que tots els treballadors disposen del certificat negatiu de delictes sexuals.

f)No haver estat sancionat o condemnat per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma. En el cas que hagin estat sancionats o condemnats en aquesta situació, s'hi poden presentar sempre que hagin complert la sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d'igualtat amb actuacions adreçades a la consecució efectiva de la igualtat de gènere en les condicions previstes en la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

g)Establir les rutes de transport que siguin necessàries per atendre les demandes que els usuaris dels centres educatius facin, d'acord amb la normativa vigent.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud

Requisits

Vegeu l'apartat Tercer de la convocatòria

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

15 dies naturals des de l'endemà de la publicació al BOIB.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Atenció a la Diversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció a la Diversitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177780 - Fax: 971176860

(npascual@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar