Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament sector elevada taxa de cobertura per ERTO

TERMINI DE PRESENTACIÓ: del 5 al 19 d'octubre de 2020.

Sol·licitut de Declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament de les empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per un expedient de regulació temporal de l'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat (Disposició adicional primera Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació)

Codi SIA

2330181

Persones destinatàries

Empreses i el seu personal

Termini per a resoldre i notificar

5 dies hàbils per resoldre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament sector elevada taxa de cobertura per ERTO

Requisits

TERMINI DE PRESENTACIÓ: del 5 al 19 d'octubre de 2020.

El segon apartat de la Disposició addicional primera del Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (RD-Llei 30/2020), estableix que les empreses l'activitat de les quals no es trobi classificada en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009) inclosos a l'Annex del RD-Llei 30/2020, podran sol·licitar davant de l'autoritat laboral una declaració de ser empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament d'empreses amb una elevada taxa de cobertura d'ERTO i una reduïda taxa de recuperació de l'activitat, el codis CNAE-09 dels quals sí que es trobin inclosos a l'Annex esmentat.

D'acord amb el tercer apartat de la referida disposició addicional del RD-Llei 30/2020, s' entén que son integrants de la cadena de valor o dependents indirectament d'empreses amb una elevada taxa de cobertura d'ERTO i una reduïda taxa de recuperació de l'activitat, les següents:

· Empresa la facturació de la qual, durant l'any 2019, s'hagi generat, al menys, en un cinquanta per cent, en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 referits a l'Annex del Reial Decret Llei 30/2020, 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (EMPRESA INTEGRANT DE LA CADENA DE VALOR).

· Empresa l'activitat de la qual depèn, indirectament, de la efectivament desenvolupada per empreses incloses en algun dels codis CNAE-09 de l'Annex del Reial Decret Llei 30/2020, 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (EMPRESA DEPENDENT INDIRECTAMENT DE LES EMPRESES QUE PERTANYEN A SECTORS AMB UNA ELEVADA TAXA DE COBERTURA PER UN ERTO I UNA REDUÏDA TAXA DE REINCORPORACIÓ A L'ACTIVITAT).

Documentació a presentar

- Model de sol·licitud signat.

- Memòria o informe, en caso de no incloure-ho a la sol·licitud.

- Si sol·licita la declaració d'empresa integrant de la cadena de valor ha d'acreditar que la seva facturació, durant l'any 2019, se va generar, al menys en un cinquanta per cent, en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 referits a l'Annex del Reial Decret Llei 30/2020, 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

- Si sol·licita la declaració d'empresa dependent, ha d'acreditar que la seva activitat depèn indirectament, de la efectivament desenvolupada per empreses incloses en algun dels codis CNAE-09 de l'Annex del Reial Decret Llei 30/2020, 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Models:

Termini màxim

5 dies hàbils per a resoldre

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825