Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria pública dels "Premis autonòmics Voluntariat IB 2020"

Regula dos tipus de premis:

1. Els Premis de Voluntariat, un per a cada illa, com una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar l'acció voluntària de les entitats de voluntariat que desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears.

2. El Premi d'Organització Veïnal, com una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar les fórmules de col·laboració ciutadana, dirigides o coordinades per les entitats locals, que tenen la finalitat d'aglutinar l'acció veïnal voluntària dels seus ciutadans en una acció de benefici comunitari relacionada amb mancances socials i/o sanitàries.

Codi SIA

2328918

Persones destinatàries

1. Poden optar als premis de voluntariat en aquesta convocatòria, les entitats privades sense ànim de lucre, que duen a terme activitats d'interès general i que compleixin els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents d'acord amb la normativa establerta.

b) Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici del personal assalariat que puguin tenir.

c) Desenvolupar una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2 Poden optar al premi d'organització veïnal d'aquesta convocatòria els ajuntaments de les Illes Balears que hagin coordinat accions d'organització veïnal.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació als òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es farà accedint al Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (htpps://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic (persona jurídica) o DNIe (persona física).

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Participació i Voluntariat

Documents relacionats amb el procediment

  • BOIB núm.172
    Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització per la qual es convoquen els premis emmarcats dins el programa Premis autonòmics Voluntariat IB 2020.
  • BOIB núm. 173
    Correcció d'errades de la resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització per la qual es convoquen els premis emmarcats dins el programa Premis autonòmics Voluntariat IB 2020
  • BOIB núm. 181 22/10/2020
    Ampliació de termini de la Convocatòria de premis dins els Premis autonòmics Voluntariat IB 2020

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud per optar als Premis de voluntariat 2020 i Premis d'organització veïnal 2020

Requisits

Poden optar als quatre premis de voluntariat en aquesta convocatòria, les entitats privades sense ànim de lucre, que duen a terme activitats d'interès general i que compleixin els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents d'acord amb la normativa establerta.

b) Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici del personal assalariat que puguin tenir.

c) Desenvolupar una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Cada entitat de voluntariat només pot presentar un únic programa per optar al premi de voluntariat vinculat a un premi concret. Per tant, si una entitat desenvolupa el programa presentat a més d'una illa, ha de designar expressament a quin territori/premi es presenta.

Poden optar al premi d'organització veïnal d'aquesta convocatòria els ajuntaments de les Illes Balears que hagin coordinat accions d'organització veïnal.

Cada ajuntament només pot presentar una única actuació per optar al premi d'organització veïnal.

Documentació a presentar

Els aspirants als premis de voluntariat han d'adjuntar:

1. La sol·licitud (annex 2), degudament emplenada i signada, i la documentació requerida a les bases.

2. Declaració responsable del secretari o secretària, o del president o presidenta de l'entitat sol·licitant (annex 3).

3. Programa de voluntariat (format PDF) amb el qual vol optar al premi. El contingut del programa s'ha d'ajustar als criteris que han de servir per a valorar la candidatura, detallats a l'annex 4.

4. Elaborar una fitxa relativa a la sol·licitud de premi que descrigui, de forma succinta, el seu perfil i trajectòria dins el món del voluntariat, la qual és necessària per poder unificar les presentacions de les bones pràctiques i editar un llibre o catàleg d'honor amb les candidatures d'aquesta convocatòria. A l'article 7.1.g de les bases (annex 1) regula els paràmetres i configuració de la fitxa.

Els aspirants al premi d'organització veïnal han d'adjuntar:

1. La sol·licitud (annex 2), degudament emplenada i signada, i la documentació requerida a les bases.

2. L'actuació d'organització veïnal (format PDF) que opta al premi. L'actuació descriptiva presentada s'ha d'ajustar als criteris que han de servir per a valorar la candidatura detallada en el punt 11 en relació amb l'annex 5.

3. Una declaració responsable expedida per l'ajuntament (annex 3).

4. Elaborar una fitxa relativa a la sol·licitud de premi que descrigui, de forma succinta, l'actuació descriptiva la qual és necessària per poder unificar les presentacions de les bones pràctiques i editar un llibre o catàleg d'honor amb les candidatures d'aquesta convocatòria. A l'article 7.3.e de les bases (annex 1) regula els paràmetres i configuració de la fitxa.

Models:

Termini màxim

26 d'octubre de 2020

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Participació i Voluntariat

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Participació i Voluntariat

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears). Tel.: 971177860 - Fax: 971178945

(afrau@dgpiv.caib.es)