Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per al programa SOIB Desenvolupament Local per executar projectes de desenvolupament local

Que les entitats locals i les que en depenen o que hi estan vinculades presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a dissenyar i executar Plans Estratègics d'Ocupació Local. Amb la finalitat de donar més impuls a la col·laboració entre les entitats locals i el SOIB en matèria de desenvolupament local, els projectes que presentin les entitats locals i les que en depenen o que hi estan vinculades tindran una duració de 3 anys.

El disseny i execució dels plans s'implementen mitjançant la contractació per part de les entitats locals o les que en depenen o que hi estan vinculades dels agents d'ocupació i desenvolupament local els quals són personal tècnic amb titulació universitària oficial.

Codi SIA

2234924

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria els ens locals (ajuntaments, mancomunitats o consells insulars) i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per tramitar-la.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud de la subvenció

Requisits

Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria els ens locals (ajuntaments, mancomunitats o consells insulars) i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

No es poden beneficiar dels ajuts prevists en aquesta convocatòria les entitats a les quals concorrin alguna de les prohibicions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003), l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost) i les que es determinen a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Documentació a presentar

a) Per a les entitats locals: NIF de l'entitat local sol·licitant i un certificat de l'òrgan competent de l'entitat acreditatiu de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

b) Per a les entitats dependents o vinculades: NIF i documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud, els estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, o documentació que acrediti el caràcter d'entitat dependent o vinculada.

c) Un projecte inicial de l'activitat que ha de dur a terme, indicant-hi el pressupost, el detall d'ingressos i les despeses previstes, els antecedents, la descripció de la inversió, i els objectius i els mitjans humans i materials necessaris per executar-la, així com el projecte que ha de desenvolupar l'entitat beneficiària durant el període d'execució de 3 anys, d'acord amb el que estableix l'apartat 6 de l'annex a la convocatòria. Vegeu guió de projecte a la http://www.soib.es/.

d) El certificat de l'òrgan competent de l'aprovació del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.

e) El certificat de l'òrgan corresponent en el qual s'ha de fer constar la disposició de finançament per cobrir la part no subvencionada.

f) Una declaració responsable d'acord amb el model que és a disposició de les persones interessades en el web www.soib.es en relació amb els aspectes següents:

- No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d'entitat beneficiària previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l'article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, a l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost) i les que es determinen a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i no tenir causa d'incompatibilitat o prohibició per rebre la subvenció.

- Fer constar tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat, concedits per qualsevol institució, pública o privada o, escau, declaració de no haver percebut o sol·licitat cap altra subvenció per a la mateixa finalitat.

- Comprometre's a contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que en l'execució del projecte es puguin causar a terceres persones,i així el SOIB queda exonerat de qualsevol responsabilitat.

- La titularitat del compte bancari per rebre l'ingrés de la subvenció.

- Complir les obligacions que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

g) Certificat de l'entitat, d'acord amb el model establert, acreditatiu del compliment de les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears i l'article 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions o sancions a

l'ordre social, amb els termes següents:

- Que disposa d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un Pla de Prevenció de Riscs Laborals en els termes prevists en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.

- Que l'entitat no està sancionada amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en els articles 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social sempre que la sanció sigui ferma i vigent.

- Que no ha estat sancionada en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, en els tres darrers anys, per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals de conformitat amb l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar