Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per a entitats locals per projectes d'igualtat, prevenció i intervenció enfront les violències masclistes per els anys 2019 i 2020

Concedir ajuts a ajuntaments, agrupacions d'ajuntaments i mancomunitats per projectes d'igualtat, prevenció i intervenció enfront les violències masclistes

Persones destinatàries

Ajuntaments, agrupacions d'ajuntaments i mancomunitats

Termini per a resoldre i notificar

Del 15 d'abril de 2019 al 15 d'octubre de 2019

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de la Dona

Tràmits

X

Sol·licitud de subvenció

Requisits

Ser un ajuntament, agrupació d'ajuntaments o una mancomunitat i complir els requisits de la base 5 de la convocatòria

Documentació a presentar

1. Per a les entitats locals:

— Certificat de l'òrgan competent de l'entitat, acreditatiu de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud (modalitats A, B i C).

— Declaració responsable del batle o batlessa del municipi, i/o certificat del secretari o secretària de la corporació local, i/o acta de constitució de la taula de coordinació (modalitat B).

— Certificat del secretari o secretària / interventor o interventora, o persona competent corresponent de l'entitat, en què es facin constar, d'una banda, els salaris a percebre per les persones que es contractin, segons conveni col·lectiu, taula salarial o acord legalment aplicable, i, de l'altra, que els contractes que es formalitzin a l'empara d'aquesta convocatòria no es destinaran a cobrir llocs de feina estructurals de caràcter permanent (modalitat B).

— Acta de constitució de la taula i/o certificat del secretari o secretària de la corporació local, i/o declaració responsable del batle o batlessa del municipi (modalitat C).

2. Per a les mancomunitats (modalitat A):

— Certificat de l'òrgan competent de l'entitat, acreditatiu de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

3. Per a les agrupacions d'ajuntaments (modalitat B):

— Còpia compulsada de l'acord subscrit per les entitats locals que concorren conjuntament, en el qual ha de constar la designació de l'ajuntament que representa l'agrupació.

— Còpia compulsada de la designació del representant de l'agrupació de municipis. Aquest representant ha de tenir poders suficients per complir les obligacions que, com a entitat beneficiària, corresponen a l'agrupació.

— Certificat del secretari o secretària / interventor o interventora de cada municipi que forma part de l'agrupació o del representant de l'agrupació de municipis, en el qual han de constar, d'una banda, els salaris a percebre per les persones que es contractin, segons conveni col·lectiu, taula salarial o acord legalment aplicable, i, de l'altra, que els contractes que es formalitzin a l'empara d'aquesta convocatòria no es destinaran a cobrir llocs de feina estructurals de caràcter permanent.

— Certificat del secretari o secretària de cada corporació local, i/o acta de constitució de la taula de coordinació, i/o declaració responsable del batle o batlessa del municipi representant de l'agrupació.

9.6. Documentació comuna a totes les modalitats:

— Còpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant.

— Còpia compulsada del DNI de la persona que signa la sol·licitud com a representant legal de l'entitat sol·licitant.

— Mesures incloses en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere objecte d'aquesta convocatòria (annex 3).

— Guió de projecte en el qual es recull la memòria explicativa del projecte i del pressupost previst per executar-lo, d'acord amb el formulari establert per a cada modalitat a aquest efecte (annex 4).

— Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d'entitat beneficiària, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; i de no tenir causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció, segons l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (annex 5).

— Declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens públic o privat, o bé, en cas contrari, relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (annex 6).

— Declaració responsable de l'entitat sol·licitant en què manifesti que compleix amb les obligacions que estableix l'article 19 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 de maig de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions gestionades per l'Institut Balear de la Dona (BOIB núm. 76, de 26 de maig), i amb la resta d'obligacions que estableix aquesta convocatòria (annex 7).

— Declaració responsable o acreditació amb un document bancari que l'entitat beneficiària és titular del compte bancari facilitat, en què constin el nom de l'entitat beneficiària, el número d'identificació fiscal i el compte bancari complet (annex 8). — Declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionada o condemnada per una resolució administrativa ferma amb una pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia (annex 9).

— Certificat de l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant, acreditatiu d'haver aprovat el projecte objecte de la sol·licitud de la subvenció.

— Certificat, si escau, del secretari o secretària / interventor o interventora, o persona competent corresponent, en el qual consti que hi ha finançament suficient per a les despeses no subvencionades per l'Institut Balear de la Dona que hagi de finançar l'entitat local.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

21 de juny de 2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de la Dona

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

Tel.: 971178972 - Fax: 971178986

(registre.subv@ibdona.caib.es)