Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu per a ajuntaments, federacions; d'immobilitzat material per a esports adaptats de clubs i esportistes i d'immobilitzat material no esportiu per federacions

L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats per millorar l'immobilitzat material esportiu dels ajuntaments i de les federacions; d'immobilitzat material esportiu adaptat dels clubs i esportistes per a la pràctica d'esport adaptat. També es objecte de la convocatòria l'adquisició d'immobilitzat material no esportiu per a les federacions esportives de les Illes Balears.

Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica.

Els programes de tecnificació esportiva implementen processos de perfeccionament i desenvolupament a l'àmbit esportiu des de que es detecta una persona amb projecció per a la pràctica d'una modalitat esportiva, fins a la seva arribada a*9 l'esport d'alt nivell.

Per a immobilitzat material esportiu, s'entén per tal el bé moble no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica esportiva en instal·lacions de titularitat pública. Per exemple: Jocs de cistelles de bàsquet, jocs de porteries, jocs de pals per a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton ...), marcadors electrònics i rellotges de temps, vaixells, piragües i canoes, taules de tennis de taula, xarxes per a porteries o cistelles, etc.

Així mateix també te la consideració d'immobilitzat material esportiu el material tècnic no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal en per al qual està destinat per la practica de l'esport.

L'immobilitzat material no esportiu, és aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, i que no s'utilitzi per a la pràctica esportiva. Són exemples d'immobilitzat material no esportiu el mobiliari, equips informàtics, vehicles, etc.

Les subvencions atorgades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, resten regulades fonamentalment, segons la legislació bàsica establerta per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les modificacions introduïdes, en matèria de subvencions, per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE Núm. 131 de 2/6/2011), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOE núm. 176 de 25/7/2006), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3/1/2013) i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la CAIB, de justificació d'expedients de subvencions.

Persones destinatàries

Per a la línia d'immobilitzat material esportiu en instal·lacions municipals:

Els ajuntaments de les Illes Balears.

Per a la línia d'immobilitzat material de federacions esportives de les Illes Balears:

Les federacions esportives inscrites al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

En el cas de que es vulgui sol·licitar l'adquisició d'immobilitzat material esportiu adaptat, la federació o delegació ha de tenir degudament reconegudes les disciplines esportives adaptades destinatàries del material, al Registre d'Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a la línia d'immobilitzat material esportiu adaptat:

Els equips d'esports adaptats dels clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears,

Els equips d'esports adaptats dels clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

Els esportistes d'esports adaptats de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta sempre que no tinguin caràcter professional, que acreditin una discapacitat com a mínim del 33%, residents o nascuts a les Illes Balears, amb domicili fiscal a l'estat espanyol

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet a la pàgina web de la Direcció General d'Esports o a les dependències de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat setè de l'annex 1 d'aquesta Resolució al Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar

a. Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari (annex 2).

b. Fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant.

c. Declaració responsable del sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiari de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d. Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.

e. Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut.

f. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'aportar d'ofici aquest certificat.

g. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

h. Certificat de la Fundació per a l'Esport Balear de no haver finançat durant l'any 2018 i 2019 la compra de l'immobilitzat material que es sol·licita. L'òrgan instructor ha d'aportar d'ofici aquest certificat.

i. Documentació específica per a l'adquisició d'immobilitzat material:

Justificació de la necessitat i beneficis de l'adquisició d'aquest material, i pressupost del material que s'adquirirà i/o factures del material adquirit amb l'especificació dels preus unitaris.

Ajuntaments:

Certificació signada pel secretari de l'ajuntament relatiu a la titularitat de la instal·lació esportiva.

En cas de que es sol·liciti material esportiu per a projectes de sostenibilitat, s'ha de presentar el document del projecte, amb la descripció de les mesures econòmiques, socials i/o mediambientals que es pretenen implantar amb l'adquisició del material.

Federacions esportives i delegacions territorials de les Illes Balears:

Si el material esportiu que es sol·licita per cobrir les necessitats d'un programa de tecnificació o de seguiment, declaració responsable de que la federació té un programa de seguiment o de tecnificació tutelat per la Fundació per a l'Esport Balear, o bé un programa de seguiment o tecnificació amb un ajut per a programes de seguiment o tecnificació de federacions esportives de les Illes Balears, concedit a l'any 2018 o 2019.

En el cas de sol·licitar material tècnic esportiu adaptat, declaració responsable de que la federació té reconeguda als seus estatuts vigents la modalitat esportiva adaptada a la que es destinarà l'ús del material. S'exclou a la Federació d'Esports Adaptats de les Illes Balears de la necessitat de presentar aquesta declaració.

Esportistes d'esports adaptats:

Certificat d'empadronament en cas de no haver nascut a les Illes Balears.

Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia.

Declaració responsable de la persona sol·licitant de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

Certificat de reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat. Acreditar com a mínim el 33% de discapacitat.

Si ha competit als Jocs Paralímpics d'estiu de Rio 2016 o als Jocs Paralímpics d'hivern de Pieonchang 2018, certificat de la Federació Nacional de l'esport corresponent o el Consell Superior d'Esports.

En cas de ser esportista d'Alt Nivell Nacional copia del BOE a on s'acrediti aquesta condició (l'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat, encara que el sol·licitant ho ha d'indicar a la sol·licitud).

En cas de ser esportista d'Alt Nivell Balear copia del BOIB a on s'acrediti aquesta condició (l'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat, encara que el sol·licitant ho ha d'indicar a la sol·licitud).

En cas de tenir llicència a una federació esportiva de les Illes Balears o llicència nacional còpia acarada de la llicència de l'any 2019.

Document acreditatiu de que l'esportista està afiliat a un club que estigui donat d'alta al registre d'entitats esportives de la Direcció General d'Esports i Joventut, emès pel president del club esportiu corresponent (no és necessari si aporta llicència balear o nacional).

Clubs amb equips d'esports adaptats:

Certificació de la federació esportiva de les Illes Balears corresponent relativa a la condició d'equip d'esports adaptats.

Competicions en que ha participat durant l'any 2018 o a la temporada 2018/2019, i resultats esportiu obtinguts a les mateixes.

Models:

Termini màxim

16 de maig de 2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)