Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019

Convocar premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019.

Persones destinatàries

1) Premis a l'esforç personal: els alumnes que han estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2018-2019 en un centre docent de les Illes Balears i siguin mereixedors d'un especial reconeixement per l'esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats.

2) Premis al rendiment acadèmic excel·lent els alumnes que hagin finalitzat el quart curs d'educació secundària obligatòria en un centre docent de les Illes Balears en la convocatòria ordinària de juny del curs 2018-2019 i hagin obtingut una nota mitjana a tota l'etapa igual o superior a 9.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Proposta d'alumne d'educació secundària obligatòria mereixedor del premi a l'esforç personal corresponent al curs 2018-2019

Requisits

Premis a l'esforç personal: els alumnes que han estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2018-2019 en un centre docent de les Illes Balears i siguin mereixedors d'un especial reconeixement per l'esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats.

Documentació a presentar

Proposta d'alumne d'educació secundària obligatòria mereixedor del premi a l'esforç personal corresponent al curs 2018-2019

Models:

Termini màxim

26 de juny de 2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(ordenacio@dgplacen.caib.es)

Observacions

La proposta d'alumnes per al premi al rendiment acadèmic excel·lent es farà d'ofici.