Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Jove- Qualificats Sector Públic/ Ajuntaments 2019

L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar part dels costs salarials i de Seguretat Social dels joves que es contractin, amb l'objectiu que millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement i, d'aquesta manera, millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral.

Persones destinatàries

Poden sol·licitar els ajuts establerts en aquesta convocatòria les entitats següents:

Línia 1:

a) Els ens de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears següents :

Entitats públiques empresarials

Societats mercantils públiques

Fundacions del sector públic de la CAIB

b) La Universitat de les Illes Balears i les entitats dependents o vinculades.

Línia 2:

Ajuntaments que no s'hagin beneficiat d'una subvenció a la línia 1 a la convocatòria SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 aprovada per Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 9 de juliol de 2018 (BOIB núm. 86 de 12 de juliol de 2018).

Termini per a resoldre i notificar

Quatre mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la correcció d'errors de la convocatòria. Finalitza el 16 de gener de 2019

Requisits

Poden sol·licitar els ajuts establerts en aquesta convocatòria les entitats següents:

Línia 1:

a) Els ens de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears següents :

Entitats públiques empresarials

Societats mercantils públiques

Fundacions del sector públic de la CAIB

b) La Universitat de les Illes Balears i les entitats dependents o vinculades.

Línia 2:

- Ajuntaments que no s'hagin beneficiat d'una subvenció a la línia 1 a la convocatòria SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 aprovada per Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 9 de juliol de 2018 (BOIB núm. 86 de 12 de juliol de 2018).

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució i del seu extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942