Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Revisió d'ofici dels actes administratius de la Conselleria de Salut

Declaració de nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que hagin estat recorreguts en termini, en els supòsits previstos en l'article 47 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Persones destinatàries

Aquelles persones que tinguin un interès legítim a obtenir la declaració de nul·litat de l'acte, entenent per interès legítim la possibilitat d'obtenir un benefici o evitar un perjudici amb la declaració de nul·litat

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre la petició i notificar la resolució és de sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Salut

Tràmits

X

Revisió d'ofici

Requisits

Estar davant algun dels supòsits previstos en l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

a. Els que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.

b. Els dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori.

c. Els que tinguin un contingut impossible.

d. Els que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta.

i. Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

f. Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan es manqui dels requisits essencials per a la seva adquisició.

g. Qualsevol un altre que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.

Documentació a presentar

Sol·licitud de revisió d'ofici, acompanyada de tota la documentació que consideri oportuna l'interessat per acreditar la seva petició.

Models:

Termini màxim

No hi ha un termini per presentar la petició, pot fer-se "a qualsevol moment" segons estableix l'article 106.1 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Jurídic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Jurídic

Pl. d'Espanya, 9. Tel.: 971177383

(depjuridic@sgtsic.caib.es)