Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2018-2019

L'objectiu és fixar el procediment d'avaluació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears que figuren a l'annex 2 i el procediment que han de seguir per optar a continuar en el càrrec durant un nou període de quatre cursos escolars.

El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior.

Persones destinatàries

Els directors i directores de centres docent públics no universitaris de les Illes Balears que figuren a l'annex 2.

Termini per a resoldre i notificar

30 de juny de 2018

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Opció de continuar en l'exercici del càrrec directiu

Requisits

1) Figurar a la relació de centres de l'annex 2 i estar interessat en continuar exercint el càrrec durant 4 anys més.

2) Reunir les condicions assenyalades en l'article 136.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (en la redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa)

Documentació a presentar

1) Opció de continuar en l'exercici del càrrec directiu (al correu autoritzacions@dgplacen.caib.es)

2) Projecte de direcció actualitzat (al DIE)

Models:

Termini màxim

El termini màxim per a comunicar la opció de continuar és fins el 29 de desembre de 2017.

El termini màxim per a trametre el projecte de direcció actualitzat al DIE és fins el 12 de febrer de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Planificació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905

(autoritzacions@dgplacen.caib.es)

Observacions

El DIE ha de comunicar al Servei de Planificació Educativa el resultat de l'avaluació del projecte de direcció abans del 14 de març de 2018.

X

Directors que opten a la renovació

Requisits

Estar al llistat de directors que opten o no opten a la renovació

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

3 dies a partir de la publicació dels llistats

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Planificació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905

(autoritzacions@dgplacen.caib.es)