Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar

Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que hi presten serveis.

Ajuts destinats a l'adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques.

Persones destinatàries

Centres especials d'ocupació inscrits en el registre corresponent de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Termini per a resoldre i notificar

Programa I, costs salarials:

a) Sol·licituds de costs salarial generats entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de maig de 2017: el termini de presentació comprèn des del tercer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 21 de juliol de 2017.

b) Sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 de juny i el dia 31 de juliol de 2017: el termini de presentació de sol·licituds comprèn des del dia 1 de juliol fins al dia 15 de setembre de 2017.

c) Sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 d'agost i el dia 30 de setembre de 2017: el termini de presentació de sol·licituds comprèn des del dia 1 de setembre fins al dia 10 novembre de 2017.

Programa II, adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques: des del tercer dia hàbil següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a dia 2 d'octubre de 2017.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Haver abonat al seu personal el salari corresponent.

Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la CAIBabans de la proposta de resolució.

Acreditar que l'empresa ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reglament dels serveis de prevenció i que ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau.

Acreditar la situació de discapacitat dels treballadors que donen dret a la subvenció

No haver percebut cap altra subvenció pel mateix concepte.

Acreditar que no està incursa en cap de les prohibicions previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005

h) No estar incurs en un procediment de desqualificació com a centre especial d'ocupació.

i) Complir els requisits establerts amb caràcter general en el capítol I i, amb caràcter específic, en els articles 33 i 34 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

a) Programa I:

— Sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 d'octubre de 2017 i el dia 31 de març de 2018: des del tercer dia hàbil següent a la publicació en el BOIB fins al dia 11 de maig de 2018.

b) Programa II: El termini de presentació de sol·licituds comprèn des del tercer dia hàbil següent al d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el BOIB fins al dia 5 d'octubre de 2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900