Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball per a persones amb discapacitat a centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials

Finalitat: Concedir ajuts destinats al manteniment de llocs de treball a centres especials d'ocupació per mitjà dels programes següents:

a) Programa 1: Finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis a centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

1.1 Finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

1.2 Finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

b) Programa 2: Finançament parcial dels costs salarials de les persones a la resta de centres especials d'ocupació.

2.1 Finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació.

2.2 Finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis a la resta de centres especials d'ocupació.

c) Programa 3: Ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Codi SIA

2961949

Persones destinatàries

Els centres especials d'ocupació que figurin inscrits com a tals en el Registre de centres especials d'ocupació de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Tots els centres especials d'ocupació que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Haver abonat al seu personal el salari corresponent.

b) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

d) Acreditar que l'empresa ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener i que ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el capítol V del mateix Reglament.

e) Acreditar la situació de discapacitat dels treballadors que dóna dret a la subvenció, per mitjà dels certificats corresponents actualitzats.

f) Acreditar que no està incurs en cap de les prohibicions fixades en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

g) No estar incurs en un procediment de desqualificació com a centre especial d'ocupació. En el supòsit que se n'hagi iniciat un procediment de desqualificació, l'entitat afectada podrà sol·licitar les subvencions però el procediment de concessió romandrà suspès i pendent del resultat del procediment de desqualificació. La suspensió del procediment s'ha de comunicar a les persones interessades i el termini de suspensió no pot ser superior a tres mesos.

h) Complir els requisits establerts amb caràcter general en el capítol I i, amb caràcter específic, en els articles 33 i 34 del Reglament (UE) número 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Documentació a presentar

1. Les persones sol·licitants han d'acreditar documentalment el compliment dels requisits que estableix l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria:

a) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

b) Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, o una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

L'entitat sol·licitant ha de declarar les subvencions noves que pugui obtenir sobre això mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li va concedir la subvenció o va presentar noves sol·licituds d'ajuts.

d) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

El model corresponent, el podeu trobar en l'adreça electrònica

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administraciones/tramites/servicio/4486284/

2. A més de la documentació indicada en el punt 1 d'aquest apartat, amb relació als programes 1 i 2, per acreditar el pagament dels salaris s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Nòmines dels treballadors.

b) Justificant del pagament de les nòmines per mitjà de transferència bancària.

c) Justificant dels embargaments, les bestretes i altres incidències reflectides en nòmina.

d) Informes de vida laboral de codi de compte de cotització mensual de cada un dels mesos corresponents al període subvencionable. S'ha de presentar un informe per cada mes i no s'acceptaran informes que facin referència a períodes superiors a un mes.

e) El primer mes de sol·licitud de la subvenció s'ha de presentar la documentació següent de la plantilla de persones amb discapacitat: informe de dades per a la cotització (IDC), contracte de treball i acreditació del grau de minusvalidesa mitjançant els documents que estableix l'article 2 del Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre, amb el certificat de discapacitat actualitzat.

En els mesos successius, s'han de presentar les nòmines i la renovació dels certificats de discapacitat que hagin caducat. Per evitar retards en el procediment per causes alienes a l'entitat interessada, s'ha d'entendre complert el tràmit d'aportació dels certificats de discapacitat renovats, amb la presentació de la sol·licitud de renovació a l'òrgan competent per emetre'ls. No obstant això, en el cas que l'òrgan competent no concedeixi la renovació sol·licitada, l'entitat beneficiària ha de retornar la subvenció concedida en concepte de costs salarials de la persona en qüestió amb els interessos corresponents. En el cas que s'hagin produït noves altes, la documentació del nou personal amb discapacitat que s'hagi incorporat durant aquest mes, en els mateixos termes que en els paràgrafs anteriors.

f) Declaració responsable amb la relació del personal amb discapacitat severa, discapacitat i no discapacitat que forma part de la plantilla del centre especial d'ocupació en el mes a què es refereix la sol·licitud.

3. La documentació específica per al Programa 3, adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques, és la següent:

a) Memòria explicativa del projecte objecte de la subvenció i justificativa de la seva necessitat.

b) Pressupost o factura proforma de la inversió que s'ha d'efectuar.

c) Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la necessitat de l'adaptació de llocs de treball o de l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Programes 1 i 2:

- Des del 17 de gener de 2023 fins al 14 de juliol de 2023 per a les sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 d'octubre de 2022 i el dia 31 de maig de 2023.

- Des del 24 de juliol de 2023 fins al 13 d'octubre de 2023 per a les sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 de juny i el dia 30 de setembre de 2023.

Programa 3:

- Des del 17 de gener al 13 d'octubre de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Àrea de Subvencions

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jfbennassar@dgtreslab.caib.es)

X

Programa III - Justificació

Requisits

La documentació justificativa que han de presentar les entitats sol·licitants de l'ajuda és la següent:

Documentació a presentar

Pel que fa al Programa 3, adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques, la justificació s'haurà de fer de la manera següent:

a) Com a mínim s'haurà de justificar l'import de la subvenció concedida, ja que en aquest programa l'ajut no s'estableix aplicant un determinat percentatge sobre la inversió pressupostada per l'entitat sol·licitant, sinó que l'import màxim a què pot arribar la subvenció és una quantia fixa que s'estableix en funció del nombre de llocs de treball adaptats.

b) La justificació s'ha de documentar per mitjà del compte justificatiu, que ha d'incloure els documents següents, de conformitat amb el model que s'adjunta en l'annex 1 d'aquesta convocatòria:

1r. Memòria de les activitats duites a terme i dels criteris objectius d'imputació, per a la comprensió correcta de l'activitat efectivament realitzada i la seva relació amb el projecte presentat pel beneficiari i amb l'aprovat per l'Administració. A més, la memòria ha d'incloure tota la informació necessària per a la interpretació i comprensió correctes de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

2n. Relació dels justificants imputats mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin acreditar el compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també el seu cost.

3r. Documentació justificativa de les despeses efectuades, que ha d'incloure una còpia de les factures, els rebuts i altres documents de valor probatori equivalent, que s'ha d'ajustar a les previsions establertes en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i documents justificatius dels pagaments efectuats.

c) D'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per als contractes menors (valor estimat inferior a 40.000 euros sense IVA per a contracte d'obres i valor estimat inferior a 15.000 euros sense IVA per als contractes de subministrament i serveis), l'entitat ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el duguin a terme, el prestin o el subministrin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia. En cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s'ha de justificar expressament en una memòria.

Si en el moment de presentar la documentació justificativa la despesa subvencionable supera la quantia corresponent als contractes menors, s'hauran d'aportar les diferents ofertes presentades com també una memòria en què es justifiqui expressament l'elecció en el supòsit que aquesta no recaigui en la proposta econòmicament més avantatjosa.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El dia 31 d'octubre de 2023 és la data límit per presentar el compte justificatiu dels ajuts del Programa 3 a la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jfbennassar@dgtreslab.caib.es)

X

Esmena i presentació de documentació

Requisits

Es pot presentar documentació de qualsevol tràmit sempre que s'estigui dins el termini de presentació establert i també per presentar la documentació requerida a instància de l'Administració

Documentació a presentar

Termini màxim

El que estableixi el tràmit corresponent o el termini estipulat per l'Administració en el cas de que s'hagi requerit documentació.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Àrea de Subvencions

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jfbennassar@dgtreslab.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar