Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears

Aquesta convocatòria d'ajuts té per objecte, per una banda, fomentar la cooperació i la modernització del comerç i els serveis i, per altra banda, fomentar la promoció comercial i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears. Ambdós objectius són aconseguits amb la subvenció de les despeses generades dintre dels projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears.

Entenem per projecte d'internacionalització el conjunt d'actuacions i despeses encaminades a la internacionalització de productes, béns i serveis que realitzen les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears cap a mercats exteriors fora de l'àmbit territorial nacional, amb l'objectiu d'incrementar la base de les empreses exportadores de Balears i afavorir l'obertura exterior de les empreses mitjançant la diversificació dels sectors i l'ampliació dels mercats destí dels béns i serveis

Codi SIA

2945168

Persones destinatàries

1. Poden ser beneficiaris de les subvencions per desenvolupar les actuacions descrites al punt primer d'aquesta resolució:

- Les empreses que siguin microempreses i PIMES: es troben inclosos dins el concepte d'empresa, les empreses emergents (startups), cooperatives, autònoms, emprenedors, les microempreses, i la resta de petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d'ara endavant,

PIMES), que exerceixen una activitat de comerç, de serveis o industrial, i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria, i que es trobin en un procés d'internacionalització.

Es considera PIME (petita i mitjana empresa), d'acord amb la Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa, l'empresa que en el moment de la sol·licitud compleixi la definició de pime establerta en l'annex 1

del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat. Aquesta disposició defineix les microempreses i les petites i mitjanes empreses com les que:

A) Tenen menys de 250 treballadors i/o treballadores.

B) Tenen un volum de negoci anual no superior a 50 milions d'euros o bé, un balanç general anual que no sigui superior a 43 milions d'euros.

C) No participen en un 25% o més del seu capital o dels seus drets de vot en altres empreses que no compleixin els requisits anteriors.

D) Tenen la consideració de microempreses, les empreses que tenen menys de 10 empleats i un volum de negoci anual menor a 2 milions d'euros.

- Les Associacions empresarials de les Illes Balears, vàlidament constituïdes, que realitzin accions de internacionalització o promoció exterior dirigides a PIMES, que el 25% de les seves empreses associades siguin PIMES i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

- Els clústers empresarials de les Illes Balears, vàlidament constituïts, que realitzin accions d'internacionalització o promoció exterior dirigides a PIMES, que el 25% de les seves empreses associades siguin PIMES i que estiguin constituïdes prèviament a la data de

publicació d'aquesta convocatòria. S'entén per clúster el grup d'empreses interrelacionades que treballen en un mateix sector econòmic i que col·laboren estratègicament per a obtenir beneficis comuns.

Les associacions i els clústers hauran d'emplenar l'Annex III per a cada una de les empreses que constitueixen aquest 25%.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

3. Els sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

A) Que el volum de les exportacions exteriors de l'entitat sol·licitant representin un mínim d'un 1% sobre la facturació total, pel que

fa al període 2021-2022. Llevat dels sol·licitants que hagin iniciat el seu procés d'internacionalització en el període 2021-2022.

B) Tenir domicili fiscal i realitzar la seva activitat principal dins el territori de les Illes Balears.

C) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat per mitjà del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

D) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les

obligacions amb la Seguretat Social.

E) No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'Igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37

de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, ni en el títol IV de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, Integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Documentació a presentar

. Les entitats sol·licitants han de presentar la documentació següent:

A) La sol·licitud signada electrònicament, d'acord amb el model normalitzat, juntament amb els Annexos corresponents d'aquesta

convocatòria, disponibles en seu electrònica en la següent adreça: dgpe.caib.es. La sol·licitud contindrà la memòria d'actuació justificativa així com la memòria econòmica justificativa.

B) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries aportades, signada electrònicament (d'acord amb el model normalitzat disponible en la següent adreça: dgpe.caib.es).

C) Còpia del document fefaent que acrediti, per qualsevol forma vàlida en dret, la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant.

D) La documentació justificativa de les despeses que s'estableix en el punt 5 d'aquest apartat.

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a la presentació electrònica han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment, juntament amb els Annexos que acompanyen aquesta convocatòria, disponibles a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, i ha d'anar signada electrònicament.

També es podran presentar les sol·licituds de manera presencial en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

No obstant això, els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, únicament podran presentar les sol·licituds en la forma esmentada.

En cas que algun d'aquests subjectes presenti la sol·licitud de manera presencial, l'Administració el requerirà per a què la realitzi de manera electrònica, de conformitat amb allò que estableix l'article 68. 4 de la Llei 39/2015. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit serà inadmesa.

Només s'admetrà una sol·licitud per entitat dins aquesta convocatòria.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al ButlletíOficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

C/ de Montenegro, 5. Tel.: 971176600

(promocioeconomica@caib.es)

Observacions

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a la presentació electrònica han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment, juntament amb els Annexos que acompanyen aquesta convocatòria, disponibles a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, i ha d'anar signada electrònicament.

També es podran presentar les sol·licituds de manera presencial en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

No obstant això, els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, únicament podran presentar les sol·licituds en la forma esmentada.

En cas que algun d'aquests subjectes presenti la sol·licitud de manera presencial, l'Administració el requerirà per a què la realitzi de manera electrònica, de conformitat amb allò que estableix l'article 68. 4 de la Llei 39/2015. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit serà inadmesa.

Només s'admetrà una sol·licitud per entitat dins aquesta convocatòria.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar