Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per l'exercici 2022

Convocatòria de subvencions i d'aportacions econòmiques als centres públics titularitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per dur a terme activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 gener i el 30 de setembre de 2022

Codi SIA

2858752

Persones destinatàries

a) Per als projectes de les línies 1, 3, 4, 7 i 8 qualsevol persona jurídica, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que, a més de dur a terme al territori de les Illes Balears els programes i les activitats prevists en les línies esmentades, compleixi els requisits que es preveuen en l'Ordre de bases i els específics d'aquesta convocatòria.

b) Per als projectes de promoció de la salut i educació per a la salut en l'àmbit educatiu inclosos en la línia 2, només poden ser beneficiaris els centres educatius de les Illes Balears, de titularitat pública o privada, que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears (CEPS).

c) Per als projectes de la línia 5, les associacions de pacients, és a dir, les persones jurídiques, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, la finalitat de les quals és l'atenció i el suport a persones amb problemes de salut i a les seves famílies, per millorar així la qualitat de vida d'aquestes persones.

d)Per als projectes de la línia 9, les associacions de grups poblacionals, empresarials o veïnals, entenent-se per tals les persones jurídiques, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que a més de realitzar en el territori de les Illes Balears els programes i projectes prevists en aquesta línia, compleixin amb els requisits que preveu l'Ordre de bases i els específics de la present convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Salut i Consum

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud

Requisits

Presentació de sol·licitud amb adjunció de projecte tècnic d'acord amb l'objecte i la finalitat de la subvenció, i documentació complementària requerida.

Documentació a presentar

a) Documentació que ha de presentar la persona jurídica:

· Fotocòpia del document d'identitat de la persona que sol·licita la subvenció en nom de la persona jurídica o en nom del centre educatiu, o autorització perquè la Conselleria de Salut i Consum pugui comprovar-ne d'ofici la identitat. En cas que sigui una persona estrangera ha de presentar la fotocòpia de la targeta d'identitat o els documents que acreditin la permanència regular al territori espanyol.

· Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.

· Fotocòpia del document constitutiu de l'entitat i dels estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

· Fotocòpia del document acreditatiu de la representació amb què actua la persona que firma la sol·licitud, que ha de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Declaració responsable (annex 4) de la persona que sol·licita la subvenció sobre els punts següents:

· Complir les obligacions que estableixen l'article 7 de l'Ordre de bases i la base dotzena d'aquesta convocatòria.

· Els ajuts i les subvencions que els hagin concedit o que hagin sol·licitat a qualsevol institució, pública o privada, relacionada amb la sol·licitud presentada.

· La veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.

· No incórrer en cap causa d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.

· No incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, ni en cap de les circumstàncies que preveu l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

c) Memòria explicativa de l'activitat o projecte per dur a terme (annex 5), amb indicació del pressupost, el detall d'ingressos i les despeses previstes, els antecedents i els recursos humans i materials necessaris per executar-lo. Aquesta memòria no s'ha de presentar en cas dels centres docents, que l'han de substituir pel document que preveu la lletra e).

d) Resum del pressupost total de l'entitat de l'exercici actual i de l'anterior a l'any en què es cursa la petició (annex 7). Els centres docents queden exempts de presentar aquest resum.

e) En cas dels centres docents, una memòria sobre el projecte com a centre educatiu promotor de la salut de les Illes Balears que indiqui expressament les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció (annex 6).

Models:

Termini màxim

15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Salut Pública i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Salut Pública i Participació

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971176984

(subvencions@dgsanita.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Salut Pública i Participació

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar