Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a programes de seguiment de les federacions esportives de les Illes Balears, anys 2021-2022

L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu i tecnificació esportiva.

Els programes de seguiment esportiu i tecnificació esportiva tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica.

Les subvencions s'hauran de sol·licitar per activitats directament relacionades amb els objectius de la present convocatòria mitjançant els següents conceptes:

I. Activitats encaminades a la valoració d'esportistes.

- Controls tècnics.

- Valoració funcional dels esportistes.

- Reconeixements mèdics dels participants.

- Elaboració d'informes orientatius als clubs i / o entrenadors d'origen dels esportistes.

- Altres proves científiques.

II. Entrenaments orientats a millorar la qualitat de la pràctica esportiva.

- Concentracions.

- Altres actuacions dirigides a oferir als esportistes entrenaments de qualitat (Visites de tècnics de reconegut prestigi a nivell Nacional o Internacional).

- Serveis mèdics.

- Serveis complementaris de fisioterapeutes, podòlegs i psicòlegs

Codi SIA

2414897

Persones destinatàries

Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears. Així mateix es poden acollir a aquesta convocatòria les delegacions territorial de les federacions esportives espanyoles anotades a l'esmentat Registre d'Entitats.

Per poder accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives han d'estar al corrent de totes les obligacions amb l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes en la legislació següent:

Llei 4/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.

Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Compte Justificatiu

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, dins el termini establert.

El model de compte justificatiu és a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Direcció General d'Esports o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva presentació de la justificació de la subvenció i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

Les persones interessades han de presentar la documentació de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, ha d'advertir a la persona interessada que aquesta presentació no és vàlida a efectes que, si escau, pugui aportar la sol·licitud de forma electrònica.

Documentació a presentar

El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

Es consideren despeses subvencionables:

- Exercici 2021 aquelles que s'efectuïn en el període compres entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

- Exercici 2022 aquelles que s'efectuïn en el període compres entre l'1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Els justificants han de correspondre a despeses d'activitats portades a terme en l'esmentat període, efectivament pagades fins a la data límit per justificar, a nom del perceptor de la subvenció i amb totes les operacions comptabilitzades.

Despeses justificables – Cost elegible

a) Retribucions netes de la direcció tècnica del programa de seguiment. Cost elegible: entre 15% i el 30% del cost elegible.

b) Retribucions netes dels preparadors i/o entrenadors del programa de seguiments. Cost elegible: entre el 50% i el 85% del cost elegible.

c) Retribucions netes de metges, infermers, fisioterapeutes, podòlegs i psicòlegs. Cost elegible: entre el 10 % i el 20% del cost elegible.

Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005.

El compte justificatiu que presenti l'entitat beneficiària ha d'incloure els documents següents:

a) Justificants econòmics de la despesa efectuada, que han de consistir en les factures originals i còpia corresponents a l'import de la totalitat de les despeses efectuades per a la realització de l'activitat subvencionada, i amb els documents acreditatius dels pagaments.

En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat de les previstes al pla d'actuació presentat corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen, omplint la casella corresponent del compte justificatiu.

Es presentarà a l'òrgan atorgant original i còpia de les factures, dels rebuts i dels fulls de "Compte justificatiu de la despesa subvencionada", per que, una vegada verificada la seva elegibilitat, es procedeixi a diligenciar i posar a disposició del perceptor, els originals i compulsar les còpies que resten incorporades a l'expedient. Els originals i les seves còpies aniran numerats al marge superior dret de forma correlativa (1, 2, 3, ...).

No seran admesos a tràmit els impresos de "Compte justificatiu de la despesa subvencionada", als què no s'adjuntin original i còpia de tots els documents, degudament numerats. La documentació es presentarà en format A4. Si els documents són més petits, s'adjuntaran en full d'aquest format, sempre numerats. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna.

b) Només s'admetrà les retribucions netes de les persones proposades en el projecte presentat a la sol·licitud de la subvenció. Així com el número d'hores o percentatge de la jornada proposats.

c) Memòria de l'actuació, descriptiva del projecte realitzat amb els següent detall:

i. Llistat d'esportistes participants amb les següents dades per cadascú d'ells, considerant el període en que està inclòs al programa:

Nom, llinatges i DNI.

Objectius assolits al programa.

Estimació de la seva projecció futura.

Lesions produïdes.

Nombre de sessions a les que ha participat.

Relació dels millors resultats obtinguts.

ii. Llibre diari del programa de seguiment: Document on es detallarà cadascuna de les sessions o concentracions, indicant:

Instal·lació esportiva.

Data.

Hora inici i hora final.

Objectius de la sessió.

Activitat desenvolupada.

Tècnics participants.

Faltes d'assistència dels esportistes, indicant motiu.

iii. Informe general de l'activitat:

Nom del programa.

Objectius aconseguits.

Grau d'execució del projecte, considerant la previsió inicial.

Propostes de millora o canvis.

d) Els tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat l'entitat beneficiària.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

S'estableixen dos períodes de justificació:

a) El termini per presentar la justificació corresponent a l'any 2021 acaba 2 de novembre de 2021.

b) El termini per presentar la justificació corresponent a l'any 2022 acaba 2 de novembre de 2022.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar