Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball per a persones amb discapacitat a centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials

Concedir ajuts destinats al manteniment de llocs de treball a centres especials d'ocupació per mitjà dels programes següents:

a) Programa 1: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis a centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

b) Programa 2: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis a la resta de centres especials d'ocupació.

S'entén per discapacitat severa, a efectes d'aquesta convocatòria, la discapacitat cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb grau igual o superior al 33 %, i la discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65 %, d'acord amb el col·lectiu a què fa referència l'article 4.a) de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social.

c) Programa 3: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis a la resta de centres especials d'ocupació.

d) Programa 4: finançament dels costs salarials corresponents a les sol·licituds de l'anterior convocatòria aprovada per la Resolució de 24 d'agost de 2020 (BOIB número150, de 29 d'agost de 2020) que no es varen resoldre per causes no imputables als beneficiaris.

e) Programa 5: finançament dels costs salarials de juliol a setembre de 2020 que no han estat subvencionats i que responen a les característiques dels programes 2 i 3 (finançament dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa i amb discapacitat que presten serveis als centres especials d'ocupació que no siguin d'imprescindibilitat social).

f) Programa 6: ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Codi SIA

2414740

Persones destinatàries

Els centres especials d'ocupació que figurin inscrits com a tals en el Registre de centres especials d'ocupació de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Programes 1 a 5

Requisits

a) Haver abonat al seu personal el salari corresponent.

b) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

d) Acreditar que l'empresa ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener i que ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el capítol V del mateix Reglament.

e) Acreditar la situació de discapacitat dels treballadors que dóna dret a la subvenció, per mitjà dels certificats corresponents actualitzats.

f) Acreditar que no està incurs en cap de les prohibicions fixades en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

g) No estar incurs en un procediment de desqualificació com a centre especial d'ocupació. En el supòsit que se n'hagi iniciat un procediment de desqualificació, l'entitat afectada podrà sol·licitar les subvencions però el procediment de concessió romandrà suspès i pendent del resultat del procediment de desqualificació. La suspensió del procediment s'ha de comunicar a les persones interessades i el termini de suspensió no pot ser superior a tres mesos.

h) Complir els requisits establerts amb caràcter general en el capítol I i, amb caràcter específic, en els articles 33 i 34 del Reglament (UE) número 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Documentació a presentar

1. Les persones sol·licitants han d'acreditar documentalment el compliment dels requisits que estableix l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria:

a) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

b) Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtenguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, o una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

L'entitat sol·licitant ha de declarar les subvencions noves que pugui obtenir sobre això mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li va concedir la subvenció o va presentar noves sol·licituds d'ajuts.

d) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

El model corresponent, el podeu trobar en l'adreça electrònica

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administraciones/tramites/servicio/4486284/

2. A més de la documentació indicada en el punt 1 d'aquest apartat, amb relació als programes 1, 2, 3, 4 i 5, per acreditar el pagament dels salaris s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Nòmines dels treballadors.

b) Justificant del pagament de les nòmines per mitjà de transferència bancària.

c) Justificant dels embargaments, les bestretes i altres incidències reflectides en nòmina.

d) Informes de vida laboral de codi de compte de cotització mensual de cada un dels mesos corresponents al període subvencionable. S'ha de presentar un informe per cada mes i no s'acceptaran informes que facin referència a períodes superiors a un mes.

e) El primer mes de sol·licitud de la subvenció s'ha de presentar la documentació següent de la plantilla de persones amb discapacitat: informe de dades per a la cotització (IDC), contracte de treball i acreditació del grau de minusvalidesa mitjançant els documents que estableix l'article 2 del Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre, amb el certificat de discapacitat actualitzat.

En els mesos successius, s'han de presentar les nòmines i la renovació dels certificats de discapacitat que hagin caducat. Per evitar retards en el procediment per causes alienes a l'entitat interessada, s'ha d'entendre complert el tràmit d'aportació dels certificats de discapacitat renovats, amb la presentació de la sol·licitud de renovació a l'òrgan competent per emetre'ls. No obstant això, en el cas que l'òrgan competent no concedeixi la renovació sol·licitada, l'entitat beneficiària ha de retornar la subvenció concedida en concepte de costs salarials de la persona en qüestió amb els interessos corresponents. En el cas que s'hagin produït noves altes, la documentació del nou personal amb discapacitat que s'hagi incorporat durant aquest mes, en els mateixos termes que en els paràgrafs anteriors.

f) Declaració responsable amb la relació del personal amb discapacitat severa, discapacitat i no discapacitat que forma part de la plantilla del centre especial d'ocupació en el mes a què es refereix la sol·licitud.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

a) Programes 1, 2 i 3: costs salarials

Sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 d'octubre de 2020 i el dia 31 de maig de 2021: des del 22 de juny de 2021 fins al dia 15 de juliol de 2021

Sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 de juny i el dia 30 de setembre de 2021: des del dia 26 de juliol fins al dia 15 d'octubre de 2021

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Model Econòmic i Ocupació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971177736

Observacions

Programa 4: les sol·licituds presentades en l’anterior convocatòria aprovada per la Resolució de 24 d’agost de 2020 (BOIB número150, de 29 d’agost de 2020) i que no es varen resoldre per causes no imputables als beneficiaris, s'han de resoldre amb càrrec a les partides previstes en el punt tercer d’aquesta convocatòria dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l’any 2021. El termini de presentació comprèn des del tercer dia hàbil següent al d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 15 de juliol de 2021.

Programa 5: finançament dels costs salarials corresponents al període de l'1 de juliol al 30 de setembre de 2020, que no han estat subvencionats i que responen a les característiques dels programes 2 i 3 (finançament dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa i amb discapacitat que presten serveis als centres especials d’ocupació que no siguin imprescindibles socialment). El termini de presentació comprèn des del tercer dia hàbil següent al d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 15 de juliol de 2021.

X

Programa 6

Requisits

1. Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres especials d'ocupació que figurin inscrits com a tals en el Registre de centres especials d'ocupació de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

2. Tots els centres especials d'ocupació que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Haver abonat al seu personal el salari corresponent.

b) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

d) Acreditar que l'empresa ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener i que ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el capítol V del mateix Reglament.

e) Acreditar la situació de discapacitat dels treballadors que dóna dret a la subvenció, per mitjà dels certificats corresponents actualitzats.

f) Acreditar que no està incurs en cap de les prohibicions fixades en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

g) No estar incurs en un procediment de desqualificació com a centre especial d'ocupació. En el supòsit que se n'hagi iniciat un procediment de desqualificació, l'entitat afectada podrà sol·licitar les subvencions però el procediment de concessió romandrà suspès i pendent del resultat del procediment de desqualificació. La suspensió del procediment s'ha de comunicar a les persones interessades i el termini de suspensió no pot ser superior a tres mesos.

h) Complir els requisits establerts amb caràcter general en el capítol I i, amb caràcter específic, en els articles 33 i 34 del Reglament (UE) número 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Documentació a presentar

Les persones sol·licitants han d'acreditar documentalment el compliment dels requisits que estableix l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria:

a) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

b) Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtenguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, o una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

L'entitat sol·licitant ha de declarar les subvencions noves que pugui obtenir sobre això mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li va concedir la subvenció o va presentar noves sol·licituds d'ajuts.

d) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

El model corresponent, el podeu trobar en l'adreça electrònica

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administraciones/tramites/servicio/4486284/

La documentació específica per al Programa 6, adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques, és la següent:

a) Memòria explicativa del projecte objecte de la subvenció i justificativa de la seva necessitat.

b) Pressupost o factura proforma de la inversió que s'ha d'efectuar.

c) Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la necessitat de l'adaptació de llocs de treball o de l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds comprèn des del tercer dia hàbil següent al d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 15 d'octubre de 2021

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971177736

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Treball i Salut Laboral
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar