Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als anys 2020 i 2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pels programes, projectes i activitats que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021 pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació, atenció i assessorament a les persones consumidores i usuàries, així com l'edició de publicacions relacionades amb el consum i la representació de les associacions en les sessions dels òrgans col·legiats a les quals hagin estat convocades i impliquin desplaçaments entre illes

Codi SIA

2412139

Persones destinatàries

Les associacions de persones consumidores i usuàries amb domicili social a les Illes Balears d'acord amb el que s'estableix al punt 3 de l'annex 1 de la convocatòria

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Consum

Tràmits

X

Sol·licitud de subvenció per dur a terme activitats en matèria de consum

Requisits

Reunir les condicions que estableix la convocatòria.

Documentació a presentar

La que estableix el punt 7 de la convocatòria

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Consum

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació, Formació i Relacions Institucionals

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971176591

(subvencions@dgconsum.caib.es)

Observacions

IMPORTANT: es recomana obrir els documents amb “Adobe Acrobat Reader” per a minimitzar els problemes de format.

Lloc

El lloc de presentació de les sol•licituds és la seu electrònica de la Conselleria de Salut i Consum o qualsevol dels registres que estableixen l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Models:

• Sol•licitud de subvenció i declaració responsable (annex 3)

• Memòria explicativa de les activitats que es volen dur a terme (annex 4)

• Certificat d’activitats realitzades durant els dos anys previs a la sol•licitud (annex 5)

• Resum del pressupost total de l’entitat de l’exercici actual i de l’anterior al que es fa la petició (annex 6)

• Compte justificatiu (annex 7)

• Memòria justificativa de les activitats realitzades (annex 8.1)

• Relació assessoraments personalitzats (annex 8.2)

• Relació participants activitats grupals (annex 8.3)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Consum
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar