Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

Es convoquen ajuts destinats a donar suport al manteniment de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions. Els ajuts es poden atorgar respecte de les despeses que s'hagin produït entre l'1 de setembre de 2020 i el 31 d'agost de 2021.

Codi SIA

2410677

Persones destinatàries

Poden beneficiar-se d'aquests ajuts les APIMA, les AA i les federacions i confederacions d'aquestes associacions d'àmbit no estatal que estiguin legalment constituïdes i registrades al cens de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i que desenvolupin la seva activitat a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos, comptadors a partir de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

Requisits

Són requisits imprescindibles per poder rebre els ajuts convocats:

a)Ser una associació, una federació o una confederació d'associacions d'àmbit no estatal que estiguin legalment constituïdes i registrades al cens de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i que desenvolupin la seva activitat a les Illes Balears.

b)Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria en els terminis establerts.

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comunitat Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177782 - Fax: 971176958

(sce@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar