Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a activitats d'educació ambiental a favor d'entitats sense ànim de lucre 2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental que s'indiquen a continuació executats dins el termini comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021:

· Projectes de sensibilització i informació sobre problemes ambientals.

· Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.

· Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, sobre els valors i els problemes del medi ambient.

· Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució de problemes ambientals.

Els eixos temàtics prioritaris per a aquesta convocatòria són: l'aigua, els residus, el consum responsable i la biodiversitat.

Codi SIA

2408316

Persones destinatàries

Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, que promouen i duen a terme activitats esmentades a l'objecte dins l'àmbit territorial de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des del dia de presentació formal de la sol·licitud

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. Poden acollir-se a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, que promouen i duen a terme activitats esmentades a l'objecte a l'àmbit territorial de les Illes Balears, que acompleixin els requisits d'aquesta convocatòria i de les bases reguladores corresponents.

2. No hi ha límit en el nombre de projectes per als quals una entitat pot sol·licitar subvenció. Cada actuació només podrà ser subvencionada una vegada.

3. No poden ser beneficiàries les entitats en les que concorri qualsevol de les prohibicions compreses a l'article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

4. No es poden concedir subvencions a les entitats que hagin estat sancionades o condemnades en els darrers tres anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma, segons s'indica a l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

5. És condició indispensable per accedir al finançament d'aquesta subvenció estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant el Govern de les Illes Balears i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

6. Els beneficiaris han d'acreditar els requisits en el moment de formular la sol·licitud i, respecte al que es refereix a l'apartat 5, també abans del pagament de la subvenció.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud ajustada a l'imprès 1, signada per la persona que s'hagi indicat com a representant de l'entitat.

b) Memòria explicativa del programa d'activitats que s'han de dur a terme, que inclogui com a mínim:

· El títol.

· La justificació de l'elecció del tema.

· Els objectius d'educació ambiental.

· La relació del projecte amb el problema ambiental de l'entorn.

· La caracterització dels destinataris de les activitats.

· La descripció de les activitats que s'han de dur a terme.

· Les dates i la temporalització de les activitats.

· El personal encarregat de dur a terme el projecte, amb la qualificació i l'experiència.

· El pressupost total i desglossat per activitats, amb indicació expressa de:

◦ les despeses corresponents als conceptes subvencionables, amb l'IVA desglossat.

◦ els ingressos prevists per l'execució de l'activitat, si s'escau, incloses les ajudes o les subvencions concedides per altres estaments públics o privats per a l'activitat.

· Altra informació complementària que es consideri convenient per tal de millorar la informació de cara a acreditar els criteris de valoració.

c) Informació de les actuacions d'educació ambiental principals que s'han dut a terme en els tres darrers anys, indicant el grau de compliment dels objectius proposats en les activitats.

d) Declaració expressa de no haver rebut o sol·licitat altres subvencions per a les activitats proposades en el projecte o, si s'escau, certificat de la quantia de les subvencions rebudes o sol·licitades, que indiqui l'organisme convocant i l'objecte de les subvencions (imprès 2).

e) Declaració jurada de no incórrer en cap causa d'incompatibilitat legal per rebre aquestes subvencions.

f) Declaració responsable de conèixer les obligacions que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de subvencions.

g) Declaració responsable del fet que en els darrers tres anys l'entitat no ha estat objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

h) Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades (imprès 3).

i) Còpia del document d'identificació fiscal.

j) Còpia del DNI del representant legal.

k) Còpia compulsada dels següents documents:

· Document constitutiu de l'entitat.

· Estatuts socials.

· Inscripció dels estatuts en el registre corresponent.

· Document acreditatiu de la representació legal (apoderament, acord de l'Assemblea General, certificat del secretari / la secretària, etc.)

l) Certificat oficial d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. En el cas que no s'aportin aquests certificats s'ha d'autoritzar la direcció general competent en educació ambiental per fer les comprovacions corresponents. Aquests certificats es poden substituir per una declaració responsable de l'entitat sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros.

L'Administració autonòmica comprovarà d'ofici que el sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma d'acord amb l'article 38.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Models:

Termini màxim

10/05/2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Ambiental

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176683 - Fax: 971784945

(spou@dgcc.caib.es)

X

Justificació

Requisits

Els beneficiaris han de justificar les despeses dels fons en els projectes i les activitats objecte de la subvenció quan acabi el termini que la resolució d'atorgament de la subvenció prevegi per a l'execució de l'activitat. Així mateix, els beneficiaris han de justificar, si s'escau, l'aplicació dels ingressos percebuts al desenvolupament de l'activitat. A petició del beneficiari es pot concedir una pròrroga de deu dies per presentar la documentació.

Documentació a presentar

a) La memòria de l'activitat subvencionada, que ha d'incloure les activitats que s'han dut a terme, els materials divulgatius i informatius elaborats, la temporalització i l'avaluació del projecte, la resposta i els suggeriments de millora i les possibles desviacions del pressupost.

b) El certificat acreditatiu que s'ha efectuat l'activitat objecte de la subvenció, firmat pel representant legal de l'entitat.

c) El compte justificatiu segons el model de l'imprès 4, que ha d'incloure una relació numerada i ordenada de factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, a nom del beneficiari, que justifiqui totes les despeses corresponents a les activitats i els conceptes subvencionats en la resolució. Així mateix, el compte justificatiu pot incloure una relació de liquidacions efectuades pel beneficiari relatives a les despeses menors i despeses diverses de funcionament sempre que aquestes no superin el 10 % del total, la qual cosa no exclou la necessitat de presentar les factures corresponents o altres documents d'idèntic valor probatori que justifiquin aquestes despeses.

d) Totes les factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, degudament escanejats si foren emesos en paper, originals o còpies compulsades, que figuren en el compte justificatiu, i l'acreditació de pagament corresponent. Cal recordar que segons l'article 40.2 de la Llei de subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada abans que acabi el període de justificació determinat en el paràgraf 1 (pròrroga inclosa).

e) Una declaració responsable que acrediti, o bé la no aportació prèvia dels justificants a altres subvencions, o bé la indicació de l'import amb què han estat subvencionats per altres administracions, segons el model de l'imprès 5.

f) L'informe dels ingressos percebuts per al desenvolupament de l'activitat subvencionada.

Models:

Termini màxim

28/02/2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Ambiental

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176683 - Fax: 971784945

(spou@dgcc.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Residus i Educació Ambiental
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar