Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia per al 2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia. Més concretament, l'objecte dels ajuts són les estratègies, els instruments i els materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI; les activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, i les accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes, amb les finalitats següents:

a) Desenvolupar accions de responsabilitat social en polítiques LGTBI a l'efecte d'evitar situacions de rebuig i de discriminació de les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

b) Millorar la capacitació professional en matèria de diversitat sexual i de gènere del personal que actua en àmbits sensibles a l'efecte de proporcionar-li eines per millorar el bon tracte en la intervenció que s'ofereix des dels serveis d'atenció en el territori de les Illes Balears a les persones LGTBIQ+.

c) Promoure el coneixement de les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia, a l'efecte de disposar de dades sobre aquesta matèria que ajudin a elaborar polítiques públiques antidiscriminatòries en clau LGTBI arreu del territori de les Illes Balears.

Codi SIA

2447152

Persones destinatàries

Poden sol·licitar les subvencions que estableix aquesta convocatòria les entitats jurídiques privades sense ànim de lucre legalment constituïdes i en actiu radicades a les Illes Balears que duguin a terme activitats en matèria de diversitat sexual i de gènere. S'entén per radicades a les Illes Balears que estiguin inscrites en el Registre d'associacions o en el Registre de fundacions de les Illes Balears o, en el cas que estiguin inscrites en un registre d'àmbit estatal, que disposin d'una seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears. S'entén per disposar d'una delegació permanent i activa tenir una seu social o una delegació amb establiment permanent a les Illes Balears i disposar d'un equip de gestió o un òrgan de treball amb capacitat de decisió a les Illes Balears que pugui assumir la responsabilitat directa dels projectes o actuacions per als quals se sol·licita la subvenció, així com estar en condicions de facilitar en qualsevol moment a la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat qualsevol aclariment, informació i documentació sobre la comptabilitat i la gestió del projecte durant les fases de seguiment, execució i justificació.

Així mateix, poden concórrer a les subvencions de manera conjunta per un mateix projecte dues o més entitats sempre que especifiquin clarament quines seran les funcions de cadascuna i compleixin els requisits anteriors.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Tràmits

X

Sol·licitud subvencions LGTBI 2021

Requisits

Ser entitat sense ànim de lucre i disposar de certificat digital

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar el formulari de presentació del projecte i el pressupost detallat utilitzant els models de la convocatòria. A més a més, s'ha d'aportar la documentació següent (sens perjudici que durant la tramitació del procediment de concessió l'òrgan instructor pugui requerir-ne qualsevol altra quan ho consideri oportú):

― Document d'identitat de la persona que sol·licita la subvenció en nom de la persona jurídica, o, en cas que no s'aporti, autorització a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per comprovar-ne d'ofici la identitat.

― Targeta d'identificació fiscal.

― Document constitutiu de l'entitat i dels estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

― Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud, que ha de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

― Documentació complementària que pugui ajudar a especificar i conèixer millor els criteris, les possibilitats, l'abast i el finançament per dur a terme les activitats o accions subvencionables, si escau.

― Les declaracions responsables següents (utilitzant el model de formulari de la convocatòria):

· De compliment de totes les obligacions que estableix aquesta convocatòria d'acord amb l'article 19 de l'Ordre de bases.

· De tots els ajuts i les subvencions que li hagi concedit qualsevol institució, pública o privada, o que hagi sol·licitat, relacionats amb la sol·licitud presentada.

· De veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.

· De no incórrer en cap causa de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.

· De disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

· De no disposar de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació adjunta és de vint dies comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del 6 d'agost fins al 2 de setembre de 2021, ambdós inclosos).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere

Tel.: 971177162

(serveilgtbi@dgcg.caib.es)

Observacions

Les entitats interessades han de presentar la sol·licitud i la documentació requerida de manera telemàtica per mitjà del Registre Electrònic Comú (REC). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic. Una vegada complimentada la sol·licitud mitjançant el model de formulari en format editable que està disponible al tràmit de la seu electrònica, caldrà passar-la a format PDF abans de procedir a la signatura digital. La resta de formularis en format editable que s’han d’adjuntar amb la sol·licitud també s’hauran de presentar signats digitalment. En cas de presentar la sol·licitud I la documentació de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar