Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació de canvi de la situació de impediment a limitació o viceversa (art.2 del Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació)

L'article 2 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació ha previst per a aquelles empreses que disposen d'un expedient de regulació temporal de l'ocupació de força major d'impediment o limitació autoritzat per l'Autoritat Laboral, la possibilitat de comunicar, sense necessitat de tramitar un nou expedient, el canvi de la situació d'impediment a limitació o viceversa, a conseqüència de les modulacions de les restriccions que es vagin adoptat per les autoritats sanitàries.

Codi SIA

2402605

Persones destinatàries

· Aquelles empreses amb expedient de regulació temporal d'ocupació per força major d'impediment o limitació de l'article 2.1 Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació.

· Aquelles empreses amb expedient de regulació temporal d'ocupació per força major d'impediment o limitació de l'article 2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

· Aquelles empreses amb expedient de regulació temporal d'ocupació per força major de rebrot de la disposició addicional primera, apartat 2, del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

Termini per a resoldre i notificar

Aquest procediment no està subjecte a l'emissió per part de l'Autoritat Laboral d'una resolució expressa en tant no suposa, d'acord amb l'esmentat article 2, la creació d'un nou expedient de regulació temporal d'ocupació sinó un canvi de la situació d'aquest.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Tràmits

X

Comunicació de canvi de la situació

Requisits

L'article 2 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació ha previst per a aquelles empreses que disposen d'un expedient de regulació temporal de l'ocupació de força major d'impediment o limitació autoritzat per l'Autoritat Laboral, la possibilitat de comunicar, sense necessitat de tramitar un nou expedient, el canvi de la situació d'impediment a limitació o viceversa, a conseqüència de les modulacions de les restriccions que es vagin adoptat per les autoritats sanitàries.

Poden presentar aquesta comunicació:

· Aquelles empreses amb expedient de regulació temporal d'ocupació per força major d'impediment o limitació de l'article 2.1 Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació.

· Aquelles empreses amb expedient de regulació temporal d'ocupació per força major d'impediment o limitació de l'article 2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

· Aquelles empreses amb expedient de regulació temporal d'ocupació per força major de rebrot de la disposició addicional primera, apartat 2, del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

Documentació a presentar

Les empreses la situació de les quals es veiés modificada hauran de comunicar a l'autoritat laboral que hagués aprovat l'expedient i a la representació legal de les persones treballadores:

1. el canvi de situació produït (amb indicació de la mesura adoptada per les autoritats sanitàries que limita o impedeix el desenvolupament dela seva activitat)

2. la data d'efectes (no pot ser anterior ni a la data de l'entrada en vigor de la mesura ni al dia 1 de febrer de 2021)

3. els centres i persones treballadores afectades. Tant l'activitat de l'empresa com el centre de treball per al qual es comunica el canvi de situació han d'estar afectats prèviament per un erte de força major per rebrot, impediment o limitació. NO POT UTILITZAR-SE EL CANVI DE SITUACIÓ PER A AMPLIAR L'ERTO A CENTRES DE TREBALL SOBRE ELS QUALS AQUESTA AUTORITAT NO HA CONSTATAT LA FORÇA MAJOR D'IMPEDIMENT, LIMITACIÓ O REBROT.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

De l'1 de febrer a 31 de maig de 2021

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825

Observacions

Aquesta comunicació ha de dur-se a terme de manera telemàtica a través del Registro electrónico común (REC) de la Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es) presentant el model oficial elaborat per aquesta Autoritat Laboral.

L'autoritat laboral traslladarà aquesta comunicació a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'efecte del desenvolupament d'aquelles accions de control que es determinin sobre la correcta aplicació de les exempcions en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Aquest procediment no està subjecte a l'emissió per part de l'Autoritat Laboral d'una resolució expressa en tant no suposa, d’acord amb l’esmentat article 2, la creació d'un nou expedient de regulació temporal d'ocupació sinó un canvi de la situació d'aquest.

A continuació es reprodueix íntegrament l'article 2 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, destacant les parts referides a la comunicació del canvi de situació:

“1. Las empresas y entidades afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria podrán solicitar un expediente de regulación de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad en los términos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, salvo que les resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2.

El procedimiento y requisitos para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables en dichos supuestos serán los previstos en el citado artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en impedimento a la actividad, para los meses de febrero a mayo de 2021, serán los regulados en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en limitaciones a la actividad, para los meses de febrero a mayo de 2021, serán los previstos en el artículo 1.4.

2. Una vez constatada la concurrencia de alguna de las situaciones constitutivas de fuerza mayor a que se refiere el apartado anterior por parte de la autoridad laboral, mediante la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, el paso de la situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa.

3. Las empresas cuya situación se viese modificada en los términos descritos en el apartado 2 deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras.

Las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad laboral, deberán presentar declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, siendo dicha declaración responsable suficiente para la aplicación de los porcentajes de exención correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada momento.

La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos del desarrollo de aquellas acciones de control que se determinen sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

4. Las previsiones de los apartados 2 y 3 resultarán aplicables, asimismo, cuando la resolución estimatoria de la autoridad laboral, expresa o por silencio, hubiese tenido lugar en aplicación de lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, o en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 2, del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, cuando se produzca el paso de la situación de impedimento a otra de limitación en el desarrollo normalizado de su actividad, como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas competentes, o viceversa.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Treball i Salut Laboral
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional