Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subv. entitats privades sense ànim de lucre per despeses d'adquisició de vehicles elèctrics i/o manteniment d'eines informàtiques/tecnològiques amb l'assignació trib. del 0,7% de l'IRPF, per a l'any 2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar les despeses d'inversió per a l'adquisició de vehicles elèctrics i d'adquisició o manteniment d'eines informàtiques i tecnològiques utilitzades en la prestació serveis socials. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per a l'any 2020.

Codi SIA

2350429

Persones destinatàries

Aquesta convocatòria de subvencions s'adreça a les entitats privades sense ànim de lucre que, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, actualment desenvolupen programes en matèria de serveis socials destinats a les persones que estiguin en situacions especials de necessitat i que, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, són objecte d'atenció prioritària.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de tres mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

veure convocatòria

Documentació a presentar

veure Imprès 1 - Sol·licitud

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les persones interessades han de presentar les sol·licituds electrònicament mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) dins el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(planificacio@dgplanificacio.caib.es)

X

JUSTIFICACIÓ

Requisits

Veure resolució

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

31 de març de 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(planificacio@dgplanificacio.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació
Finalitat D'acord amb el previst en l'art. 6.1.c) del RGPD, com a tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, les seves dades personals seran tractades per a la tramitació del procediment administratiu objecte de la comunicació d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD i la Llei orgànica 3/2018
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar