Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19

L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

Codi SIA

2309171

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Els beneficiaris d'aquests ajuts han d'exercir, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques —IAE— (impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'agost), que es detallen en el punt segon de l'annex 1 de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Comerç

Tràmits

X

Annex 2. Sol·licitud de subvenció

Requisits

1. Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

2. Aquests beneficiaris han de ser titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment físic en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, i han de complir els requisits que estableix l'article 4 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008. Dins la categoria de PIME, es considera petita empresa la que compta, en l'exercici anterior a la presentació de la sol·licitud de subvenció, amb menys de 50 treballadors i té un volum de negocis anual o un balanç general que no supera els 10 milions d'euros, i es considera microempresa la que té menys de 10 treballadors i un volum de negoci o un balanç general que no supera els 2 milions d'euros.

3. Els beneficiaris d'aquests ajuts han d'exercir, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques —IAE— (impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'agost), que es detallen a l'apartat segon de l'annex 1 de la convocatòria.

Documentació a presentar

2. Els sol·licitants han de presentar la documentació següent:

a) Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable signat, que figura com a annex 2 d'aquesta Resolució i que està disponible a http://dgcomerc.caib.es.

D'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, l'interessat, amb la sol·licitud, autoritza l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades d'identitat del sol·licitant i la seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, excepte en el cas que es marqui expressament que no s'autoritza l'Administració per fer aquestes consultes (annex 2, imprès de sol·licitud).

b) Memòria explicativa signada del projecte que s'ha de dur a terme, amb la valoració econòmica de les despeses corresponents, mitjançant l'aportació dels pressuposts o les factures proforma o còpia del contracte d'arrendament. En el cas de projectes o despeses realitzats amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud, però inclosos dins el període d'elegibilitat, s'han de presentar les factures o còpia del contracte d'arrendament.

c) En el cas d'empreses, s'ha de presentar també:

 Fotocòpia de l'escriptura de constitució.

 Fotocòpia del document fefaent que acrediti la representació, per qualsevol forma vàlida en dret, de la persona que actua en nom de l'organització sol·licitant.

d) Documentació acreditativa i necessària per valorar la sol·licitud, segons els criteris de valoració que es detallen en l'apartat setè d'aquesta convocatòria, i en cas dels sol·licitants que vulguin obtenir l'ajut del 10 % del cost elegible del projecte, fins a un màxim de 600 euros per a les depeses corrents produïdes durant l'estat d'alarma, previstes en l'aparat tercer d'aquesta convocatòria, i vulguin obtenir la puntuació per afectació de la crisi de la COVID-19, han d'aportar la documentació acreditativa prevista tant en l'aparat tercer com en el setè d'aquesta convocatòria referit a aquest tema.

Models:

Termini màxim

El termini màxim per presentar les sol·licituds és dia 4 de juliol de 2020.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comerç

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971786826