Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia per al 2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia.

Més concretament, els ajuts estan destinats a dissenyar i implementar les estratègies, els instruments i els materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI; les activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, i les accions de recerca i els estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes.

Codi SIA

2310156

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les associacions, federacions d'associacions, fundacions i qualsevol altra persona jurídica privada sense ànim de lucre legalment constituïdes i en actiu, radicades a les Illes Balears.

Així mateix, poden concórrer a les subvencions de manera conjunta per un mateix projecte dues o més entitats sempre que especifiquin clarament quines seran les funcions de cadascuna i compleixin els requisits anteriors.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Tràmits

X

Sol·licitud subvencions LGTBI 2020

Requisits

Ser una entitat sense ànim de lucre i disposar de certificat digital.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud i el formulari del projecte tècnic, s'ha d'aportar la documentació següent (sens perjudici que durant la tramitació del procediment de concessió l'òrgan instructor pugui requerir-ne qualsevol altra quan ho consideri oportú):

― Document d'identitat de la persona que sol·licita la subvenció en nom de la persona jurídica, o, en cas que no s'aporti, autorització a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat per comprovar-ne d'ofici la identitat.

― Targeta d'identificació fiscal.

― Document constitutiu de l'entitat i, si escau, dels estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

― Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud, que ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

― Documentació complementària que pugui ajudar a especificar i conèixer més els criteris, les possibilitats, l'abast i el finançament per dur a terme les activitats o accions subvencionables, si escau.

― Les declaracions responsables següents:

― De compliment de totes les obligacions que estableix aquesta convocatòria d'acord amb l'article 19 de l'ordre de bases.

― De tots els ajuts i les subvencions que li hagi concedit qualsevol institució, pública o privada, o que hagi sol·licitat, relacionats amb la sol·licitud presentada.

― De veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.

― De no incórrer en cap causa de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació

vigent en aquesta matèria.

― De disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

― De no disposar de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

1 mes comptador des de l'endemà de la publicació al BOIB de la resolució de la convocatòria de subvencions (des del 19 de juny fins al 20 de juliol de 2020, ambdós inclosos).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere

Tel.: 971177162

(dretsidiversitat@dgdrediv.caib.es)

Observacions

Les entitats han de presentar la sol·licitud i la documentació mtjançant el REC. Per més informació, llegiu l'apartat "forma de presentació". Una vegada complimentats els formularis en format editable, caldrà passar-los a format PDF abans de procedir a la signatura digital.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional