Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB Formació per a Ocupats), per al període 2019-2021

Concesión de ayudas destinadas a financiar Programas de formación sectoriales, Programas de formación transversales y Programas de formación para trabajadores autónomos y economía social dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

Codi SIA

2100014

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats de formació inscrites i/o acreditades radicades en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

13 d'octubre de 2019

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Les entitats de formació, per impartir especialitats formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat, han de tenir els seus centres acreditats el dia anterior a la publicació de la convocatòria.

Les entitats de formació, per impartir formació no conduent a certificats de professionalitat incloses en el Catàleg han de presentar declaracions responsables de compliment de requisits per a cada un dels seus centres en què imparteixin la formació, d'acord amb els models normalitzats establerts pel Servei d'Ocupació de les Illes balears, com a mínim, el dia anterior a la publicació de la convocatòria.

Documentació a presentar

Documentació general:

- Sol·licitud i declaracions responsables de conformitat amb el que estableix el punt 11 de l'annex 1 de la convocatòria.

- Còpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.

- Còpia compulsada de l'escriptura pública de constitució de l'entitat i dels estatuts socials, o documentació acreditativa de la seva constitució, degudament inscrits en el registre corresponent.

- Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

Documentació tècnica (Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia compulsada):

- Un compromís verificable de qualitat en la gestió, transparència i eficiència en la utilització de recursos públics.

- Programa/es de formació d'acord amb el model que estableix el SOIB.

- Qualsevol altra documentació que l'entitat estimi d'interès a l'efecte d'avaluar la sol·licitud en relació amb els criteris de valoració establerts en el punt 13 de l'annex 1 de la convocatòria.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

La sol·licitud s'ha de presentar entre el 15 de juliol el 2 d'agost de 2019.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional